Kursa nosaukums Pārtikas tehnoloģijas
Kursa kods PārZP037
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Solvita Kampuse

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas un praktiskas iemaņas darbam noteiktā ražošanas iecirknī, apgūst ražoto produktu tehnoloģiskos procesus, iepazīstas ar speciālo pārtikas rūpniecības iekārtu uzbūvi, darbības principiem un ekspluatāciju, kā arī iepazīstas ar kvalitātes tehnoķīmiskās un mikrobioloģiskās kontroles principiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūs:
zināšanas; par tehnoloģiskajiem procesiem, to organizāciju, tehnoloģiskajām iekārtām un plūsmas līnijām konkrētā pārtikas uzņēmumā vai iecirknī;
prasmes; spēt patstāvīgi veikt uzņēmumā uzticētos darba pienākumus, apkopot prakses laikā iegūto informāciju; kompetenci; spēt analizēt un skaidrot konkrētajā uzņēmumā notiekošos pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskos procesus.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Vispārēju ziņu par uzņēmumu un tā ražoto produkciju iegūšana.
2 Uzņēmumā pielietoto izejvielu raksturojums, kvalitātes rādītāji un noteikšanas periodiskums
3 Produktu ražošanas tehnoloģiskās shēmas, galvenie tehnoloģisko operāciju parametri, to pamatojums. 4 Tehnoloģiskās iekārtas. Apkārtējās vides aizsardzības un darba drošības pasākumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite. Pēc prakses nostrādāšanas jāuzraksta un sekmīgi jāaizstāv atskaite. Studentiem ir jābūt izietai instruktāžai par darba drošību, nokārtotai sanitārai grāmatiņai.
Pamatliteratūra
1. Uzņēmumā esošā pieejamā informācija un dati par tehnoloģisko procesu un iekārtām. 2. Ražošanas prakses nolikums akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinības” un profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģijas” studentiem, 2008. 24 lpp.
Piezīmes
PTF studiju programmas "Pārtikas zinības" un "Pārtikas produktu tehnoloģija" studentiem.