Kursa nosaukums Studiju darbs pārtikas ražotnes projektēšanā
Kursa kods PārZ4057
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 160
Kursa apstiprinājuma datums 24/01/2017
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Tatjana Ķince
Dr. sc. ing., asoc. prof. Daiga Kunkulberga
Dr. oec., prof. Andra Zvirbule

Priekšzināšanas
Ekon4011, Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I
PārZ3002, Piens, tā pārstrāde I
PārZ3003, Gaļa, tās pārstrāde I
PārZ3008, Pārtikas procesi un iekārtas II
PārZ3015, Graudi, to pārstrāde I
PārZ3018, Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I
PārZ3072, Zivis, to pārstrāde
Kursa anotācija
Studiju darba izstrādes mērķis ir studiju procesā iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apvienojums pārtikas ražošanas uzņēmuma projekta izstrādei, kas apliecinātu studiju procesā iegūtās kompetences inženiera pārtikas un dzērienu tehnoloģijā kvalifikācijas ieguvei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas pārtikas uzņēmumu projektēšanā, ietverot izvēlēto produktu ražošanas tehnoloģiju un iekārtu izvēli, atbilstoši plānotajai pārstrādes jaudai, ekonomisko izmaksu kalkulēšanu uzņēmuma saimnieciskās darbības izvērtēšanā – studiju darba apraksta daļa.
Prasmes studiju procesā gūto atziņu pielietojumam tehnoloģiju, iekārtu, uzņēmējdarbības un ekonomikas jautājumu risināšanai uzņēmuma projektēšanā – aprēķini, rasējumi un praktiskais darbs. Kompetence pārtikas uzņēmuma plānošanā, jaunu produktu izstrādē un kvalitātes uzraudzībā – studiju darba aizstāvēšana.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Vispārīgie norādījumi kursa darba izstrādei.
2 Tēmas izvēle un pamatojums.
3 Produkta sortimenta un ražošanas apjoma izvēle.
4 Produktu pamatojums, kvalitātes rādītāju raksturojums, produktu sagatavošana realizācijai.
5 Pārtikas produktu aprēķini, receptūras.
6 Izejvielu raksturojums, kvalitātes prasības.
7 Tehnoloģisko iekārtu izvēle.
8 Iekārtu ražošanas jaudas aprēķins. Iekārtu noslogojuma grafiks.
9 Ražotnes laukuma aprēķini.
10 Tvaika, ūdens un elektroenerģijas patēriņa aprēķins.
11 Grafiskā daļa: uzņēmuma plāna ar ražošanas cehu un palīgtelpu izvietojumu izstrāde, izmantojot AutoCAD programmu.
12 Grafiskā daļa: tehnoloģiskās shēmas un uzņēmuma plāna ar ražošanas cehu un palīgtelpu izvietojumu izstrāde
13 Marketinga plāns un startēģija.
14 Nozīmīgāko ekonomisko rādītāju aprēķins, peļņas un zaudējumu diagrammas izveide.
15 Studiju darba noformēšana. 16 Studiju darba noformēšana, aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāts studiju darbs tiek aizstāvēts pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Studiju darbs tiek novērtēts ar atzīmi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studenti patstāvīgi izstrādā praktisko daļu, kas saistīta ar studiju darba tēmu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju darba vērtējums tiek aprēķināts kā vidējais aritmētiskais no komisijas locekļu vērtējuma. Students studiju darbu ir aizstāvējis, ja atzīme nav zemāka par 4.
Pamatliteratūra
1. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
2. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp.
3. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp. 4. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD. 2010. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp. ISBN 9789984180748.
Papildliteratūra
1. Girard J.P. Technology of meat products. Ellis Horwood, 1992. 273 p.
2. Cheese: chemistry, physics and microbiology. Ed. by P. F. Fox et al. Amsterdam: Elsevier: Academic Press, 2004. Vol.1. and 2. 3. Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products. Ed. by F.A. Tomas-barberan and M.I. Gil. Woodhead Publishing Limited, 2008. 560 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198. 2. Food Technology. Published by Institute of Food Technologists. ISSN: 0015-6639. Pieejams arī: http://www.ift.org/food-technology.aspx
Piezīmes
Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem