Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II
Kursa kods PārZ4015
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 36
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Solvita Kampuse
Dr. sc. ing., doc. Zanda Krūma
Dr. sc. ing., Envija Velga Strautniece

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu ķīmisko sastāvu un fizikālajām īpašībām. Apgūst augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar šajā nozarē izmantojamām speciālām iekārtām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc studiju kursa apgūšanas studentiem būs:
zināšanas; par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas principiem un pārstrādes laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem;
prasmes; spēt izvērtēt augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu kvalitātes parametrus (fizikālos, ķīmiskos, u.c.), vadīt un kontrolēt dažādu augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos; kompetence; spēt analizēt un skaidrot dažādu augļu un dārzeņu produktu ražošanā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Augu- ogu pārstrādes produktu iedalījums. Augļu ─ ogu kompoti.
2 Augļu ─ ogu džemi, ievārījumi un biezeņi. Augļu ─ ogu marmelāde.
3 Augļu ─ ogu sulas, to iedalījums. Sulu ražošanas tehnoloģijas.
4 Augļu, ogu, dārzeņu saldēšana: saldēšanas būtība, izmaiņas saldēšanas laikā.
5 Saldēšanas tehnoloģijas. Kartupeļu pārstrādes produktu iedalījums
6 Kartupeļu pārstrādes produkti: kartupeļu čipsu, frī kartupeļu, kartupeļu cietes ražošanas tehnoloģijas.
7 Eļļas, to iedalījums, ieguves tehnoloģijas 8 Kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens. Semestra laikā jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas un praktiskie darbi un sekmīgi jāuzraksta plānotie kontroldarbi par lekciju materiālu (vidējai atzīmei par visiem kontroldarbiem jābūt vismaz 6), kas atļauj studentam saņemt akumulējošo eksāmenu šajā priekšmetā).
Pamatliteratūra
1. Kokars V. Skrupskis I. Kā saglabāt ziemai augļus un dārzeņus. Rīga: Zinātne, 1992. 77 lpp.
2. Vaclavik V.A. Essentials of Food Science. New York, International Thomson Publishing, 1998. 419 p.
3. Processing fruits: Science and technology. 2nd ed. Edit by D.M. Barrett, L.P.Somogyi, H. Ramaswamy- CRC Press, Inc., 2005. 841 p. 4. Processing Vegetables: science and technologies. Ed. by D.S. Smith, J.N. Cash et al. Lancaster; Barsel: Technomic Publishing Company, Inc., 1997 -X. 434 p.
Papildliteratūra
1. Bioactive compounds in foods. Eedited by J.Gilbert, H.Z.Şenyuva. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 409 lpp.
2. Kokars V. Kā glabāsim un pārstrādāsim dārzeņus. Rīga: Apgāds "Līdums", 1994. 96 lpp. 3. Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products. Ed. by F.A. Tomas-barberan and M.I. Gil. Woodhead Publishing Limited, 2008. 560 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Food Technology. Published by Institute of Food Technologists. ISSN: 0015-6639. Pieejams arī : http://www.ift.org/food-technology.aspx
2. Food Quality and Preference. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē. 3. Food Science and Technology. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
Piezīmes
Kurssiekļauts Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pārtikas zinātnes un pārtikas produktu tehnoloģijas pilna laika studiju programmas obligātajā daļā.