Excel
Kursa nosaukums Jaunu pārtikas produktu izstrāde I
Kursa kods PārZ3074
Zinātnes nozare Pārtikas zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., asoc. prof. Dace Kļava

Priekšzināšanas
PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par Jaunu produktu izstrādes procesu un nozīmi ražošanas uzņēmumos un pētniecībā. Iepazīstas ar ideju ģenerēšanas metodēm, produktu prototipa izstrādes un pārbaudes metodēm. Komercializēšanas posma ietvaros veido jaunā produkta dizainu un apgūst pārdošanas metodes un iespējas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas un izpratni par jaunu produktu izstrādes procesu ražošanas uzņēmumā vai pētniecībā, kā arī izpratni par svarīgākajiem jēdzieniem un likumsakarībām. 1,2,3 kontroldarbs.
Prasmes spēt izstrādāt jaunu pārtikas produktu attīstības koncepciju, diskutēt un pamatot jaunu produktu nepieciešamību un kvalitātes prasības. Praktiskie darbi,1,2,3,4. mājas darbs, semināri. Kompetenci spēt apkopot un analizēt informāciju, risināt ar nozari un produktu izstrādi saistītas problēmas, pieņemt lēmumus par jaunu produktu izstrādes virzību darba komandā. Praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, noslēguma seminārs.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Lekcija. Inovācijas, inovatīvs uzņēmums, inovatīva darbība. Jēdzieni, atšķirības, izpratne par to nepieciešamību uzņēmējdarbībā. Jaunākās attīstības tendences pārtikas nozarē un iespējas jaunu produktu izstrādē -1h.
2.Grupu darbs un diskusiju seminārs – iepazīties ar jaunākajām tendencēm atsevišķās pārtikas nozarēs un diskutēt par nākotnes attīstības virzieniem – 2h. 1. kontroldarbs Jēdzieni, to atšķirības, jaunākās nozares attīstības tendences.
3.Lekcija. Jaunu produkta attīstības metodes, to izvēles un izmantosānas iespējas ražošanā un pētniecībā – 1h. Mājas darbs (MD) Jaunu produktu attīstības metodes izvēle un pamatojums atšķirīgos modeļuzdevumos.
4.Seminārs. Mājas darbu prezentācija un diskusija par modeļa izvēles plusiem un mīnusiem. 2h.
5.Lekcija. Instrumenti inovatīvo risinājumu attīstībai – radošās domāšanas metodes ideju ģenerēšanai. Ideju izvērtēšana un produkta attīstības plāna izstrāde – 1h.
6.Praktiskās nodarbības. Ideju ģenerēšanas metodes - Prāta vētra, Analoģiskā spriešana, Nejaušs vārds u.c. - 2h.
7.Praktiskā nodarbība. Idejas apraksta veidošana un izvērtēšana, salīdzinot ar analogiem produktiem -2h. MD. Produkta attīstības plāna izstrāde.
8.Seminārs. Produkta attīstības plāna prezentācija un pašnovērtēšana 2h. 2.kontroldarbs Jaunu produktu attīstības un ideju ģenerēšanas metodes, to izvērtēšana.
9.Lekcija. Prototipu izstrādes posms. Prototipu izstrāde, pārbaude un pilnveide 1h.
10.Praktiskais darbs. Prototipa attīstības un kontroles shēmas izstrāde un prezentācija 2h.
11.Lekcija. Produktu attīstības posms. Jaunā produkta nepieciešamās dokumentācijas izstrāde. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība - 2h.
12.Lekcija. Jaunu produktu komercializācija. Preces pārdošanas stratēģija. Preces pārdošanas dizaina izstrāde. Preču pārdošanas veicināšanas pasākumu plānošana – 2h.
13.Praktiskais darbs. Preces pārdošanas dizaina izstrāde, izmantojot radošās metodes. MD. Preces dizaina apraksta izveide un prototipa izstrāde – 2h.
14.Seminārs. Preces pārdošanas dizaina prototipa prezentācija - 2h.
15.Praktiskais darbs. Preču pārdošanas veicināšanas pasākumu izstrāde, izmantojot radošās domāšanas metodes – 2h. MD. Pārdošanas veicināšanas pasākuma kalendāra izstrāde.
16.Seminārs par pārdošanas veicināšanas pasākumu nozīmi inovāciju komercializēšanā – 2h. 3.kontroldarbs Preču pārdošanas pasākumi un to izmantošanas pamatojums.
17.Diskusijas seminārs par inovāciju kā ekonomiskās izaugsmes faktoru ražošanas uzņēmumā - 2h. 18.Noslēguma seminārs – patstāvīgais darbs jaunu produktu attīstības plāna izstrāde atšķirīgās modeļvidēs un prezentācija– 2h.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens. Studenti semestra laikā raksta 3 kontroldarbus, piedalās semināros, izstrādā un aizstāv mājas darbus kā aī noslēgumā izstrādā jaunu produkta izstrādes plānu atšķirīgās modeļvidēs, saņemot vērtējumu, kas veido akumulejošo eksāmena atzīmi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Gatavošanās, studējot literatūru, apkopojot un analizējot to, mājas darbu izstrādei un prezentācijai semināros.
1.MD individuāls pētījuma rakstveida darbs, kura, mērķis ir veicināt studentu izpratni, un nostiprināt zināšanas par jaunu produktu attīstības metodēm un izvēli atšķirīgās situācijās.
2.MD Jaunā produkta attīstības plāna izstrāde, kurā tiek konspektīvi aprakstīta ideja redzējums jau kā produkts ar organoleptiskām īpašībām , iepakojuma lielumu un materiālu, paredzamo mērķtirgu un iespējamo konkurētspēju.
3.MD Izmantojot radošu pieeju, studenti patstāvīgi izstrādā un prezentē jaunā produkta dizainu un prototipu – iepakojamā materiāla un veida, etiķetes, logo krāsas, teksta izvēli. 4.MD individuāli izstrādā pārdošanas veicināšanas pasākumu aprakstus un izstrādā pamatotu marketinga aktivitāšu plānu. Semināra laikā studenti argumentē, diskutē un aizstāv Pārdošanas veicināšanas pasākumu plānu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, praktisko darbu, semināru un patstāvīgā darba akumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50 % testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbus un patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko.
Pamatliteratūra
1.Handbook of research on innovation and entrepreneurship / edited by David B. Audretsch ... [et al.]. Cheltenham, UK ;Northampton, MA : Edward Elgar ; c2011. xvi, 510 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9781848440876 (hbk.)
2.Kotler, Philip Mārketings no A līdz Z / Filips Kotlers ; no angļu valodas tulkojusi Teika Lapsa. Rīga : Jumava, c2007 204, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. ISBN 9789984382524
3.Inovatīvās darbības pamatelementi : rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ; [priekšvārda autors Arturs Krišjānis Kariņš]. Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2005 248 lpp. : il., tab ; 24 cm. ISBN 9984 4.Goller, Ina Creativity for innovation management / John Bessant, Ina Goller. Abingdon, Oxon ;New York : Routledge, 2017. x, 332 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9781138641303 (hardback)
Papildliteratūra
Fuller. G.W. New Food Product Development, CRC Press, 2011.- 508p.;
Periodika un citi informācijas avoti
Innovative Food Science and Emerging Technologies, ISSN: 1466-8564 rends in Food Science & Technology,ISSN: 0924-2244
Piezīmes
Obligātais kurss PTF akadēmiskās studiju programmas "Pārtikas zinības" studentiem.