Excel
Kursa nosaukums Jūras produkti
Kursa kods PārZ3061
Zinātnes nozare Pārtikas zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uztura katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Viesturs Rozenbergs

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss dod vispārēju priekšstatu par dažādiem jūras produktiem un to tehnoloģiju. Kursā ir ietverti jautājumi sākot ar dažādu jūras organismu klasifikāciju, ekoloģijas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas jautājumiem beidzot ar ieskatu zvejas tehnoloģijās, produktu pārstrādi un jūras produktu kulināriju. Kursā ir ietverti zinātniskās izpētes jautājumi un nozares attīstības perspektīvas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs
• zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem jūras produktu ieguvē, pārstrādē un izmantošanā
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un izmantot praktiskajā darbā pamatzināšanas – orientēties jūras produktu klāstā, izvērtēt kvalitātes un svaiguma rādītājus • kompetence pieņemt lēmumus par jūras produktu izmantošanu pārtikas produktu ražošanā un kulinārijas izstrādājumu pagatavošanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Studiju kursa kā zinātnes virziena saistība ar citām nozarēm un studiju priekšmetiem
2 Galvenās zivju sugas, kas tiek izmantotas pārtikas rūpniecībā un kulinārijā.
3 Ieskats jūras produktu rūpnieciskajās tehnoloģijās. Zivju saturs konservos. Noteikšanas metodes.
4 Ieskats jūras produktu kulinārajās tehnoloģijās. Zivju aromāts, noteikšanas metodes.
5 Jūras produktu drošības un biotehnoloģijas jautājumi.
6 Uzturvērtības jautājumi: taukskābes, aminoskābes, alerģija, histamīna nepanesamība.
7 Ar jūras produktiem saistītās pārtikas izcelsmes saslimšanas.
8 Noturīgais organiskais piesārņojums, jūras produktu ekoloģija.
9 Dabīgie jūras produktu toksīni. Domoikskābe, tās noteikšanas metodes.
10 Jūras produktu uztura bagātinātāji un farmācija.
11 Zivju parazīti, to noteikšanas metodes.
12 HACCP izmantošana trematožu u.c. infekciju novēršanā.
13 Omega-3 taukskābju un funkcionālo proteīnu iegūšana no jūras produktiem.
14 Proteīnu hidrolizātu ieguve no jūras atkritumproduktiem.
15 Ievads fikoloģijā, tās saistība ar mikoloģiju. 16 Noslēgums. Nozares attīstības perspektīvas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem un izpildītiem praktiskajiem darbiem.
Pamatliteratūra
1. Bhakuni D.S. Rawat D.S. Bioactive Marine Natural Products. Springer, 2010. - 415 p.
2. Seafoods - Technology, Quality and Nutraceutical Applications. Springer, 2002. - 224 p.
3. Gusman J., Ingrum A. Wegetables from the Sea: Everyday Cooking with Sea Greens. William Morrow Cookbooks, 2003. - 144 p. 4. Rick`Steins Complete Seafood. Ten Speed Press, 2004. - 264 p.
Papildliteratūra
1. Marine Nutraceuticals and Functional Foods. CRC, 2007. 512 p. Pieejama elektroniski Taylor & Francis Group CRCnetBASE datubāzē.
Marine Nutraceuticals and Functional Foods. [tiešsaiste]. CRC, 2007. 512 p. [Skatīts 07.11.2011.]. Pieejams CRCnetBASE: http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-57444-487-2.
2. Marine Biotoxins. FAO, 2004,- 277 p. Pieejams: http://www.fao.org/docrep/007/y5486e/y5486e00.htm 3. Encyclopedia of Marine Natural Products. Willey-VCH, 2010. 1680 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Fisheries Research. [Tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN: 0165-7836. [Skatīts 07.11.2011.]. Pieejams datubāzē Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01657836 2. Estuarine, Coastal and Shelf Science. - Elsevier. [Tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0272-7714. ISSN (electronic): 1096-0015. [Skatīts 07.11.2011.]. Pieejams datubāzē Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02727714
Piezīmes
Izvēles studiju kurss PTF, VMF un LF studentiem.