Excel
Kursa nosaukums Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi
Kursa kods PārZ3058
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas produktu kvalitātes
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 18/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Tatjana Ķince
Dr. sc. ing., prof. Ruta Galoburda

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti apgūst alternatīvo metožu pamatprincipus un lietošanas iespējas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai. Produktu apstrāde augstā spiedienā. Pārtikas produktu apstarošana. Augstsprieguma strāvas impulsu lietošanas iespējas. Procesi pārtikas produktu virsmas apstrādei – intensīvs gaismas, ultravioletais vai infrasarkanais starojums. Produktu apstrāde tiešā elektromagnētiskajā laukā. Membrānu procesi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par alternatīvo procesu pamatprincipiem, to nozīmi pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā;
prasmes kritiski analizēt procesa pielietošanas iespējas, sagatavot un prezentēt informatīvu materiālu par alternatīvām pārtikas produktu apstrādes metodēm; kompetence - argumentēt un izskaidrot dažādu metožu priekšrocības un trūkumus.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Jaunu tehnoloģiju attīstības virzieni pārtikas nozarē.
2 Produktu apstrāde augstā spiedienā - tehnoloģijas būtība un iekārtas.
3 Produktu apstrāde augstā spiedienā - ietekme uz produktiem, mikroorganismiem un fermentiem.
4 Pārtikas produktu apstarošana.
5 Pārtikas produktu apstarošanas ietekme uz produktu uzturvērtību.
6 Augstsprieguma strāvas impulsu pielietošanas iespējas pārtikas produktu ražošanā.
7 Procesi pārtikas produktu virsmas apstrādei – intensīvs gaismas, ultravioletais vai infrasarkanais starojums.
8 Produktu apstrāde tiešā elektromagnētiskā lauka iedarbībā.
9 Produktu apstrāde tiešā elektromagnētiskā lauka iedarbībā.
10 Jaunas membrānu procesu pielietošanas iespējas.
11 Osmozes izmantošana produktu atūdeņošanai.
12 Mūsdienīgas kaltēšanas metodes.
13 Jaunākās tehnoloģijas dzesēšanas un saldēšanas procesu intensifikācijai.
14 Alternatīvās tehnoloģijas pārtikas produktu uzglabāšanas laika pagarināšanai.
15 Jaunās tehnoloģijas no likumdošanas un higiēnas viedokļa. 16 Jaunākie sasniegumi pārtikas produktu alternatīvajā apstrādē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošas ieskaites ieguvei studentam jāpiedalās praktiskajās nodarbībās, jāsagatavo un publiski jāaizstāv referāts par izvēlēto tēmu. Studentu zināšanas novērtē ar ieskaiti.
Obligātā literatūra
1. Galoburda R., Rakčejeva T. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. 94 lpp.
2. Emerging Technologies for Food Processing. Ed. by Da-Wen Sun. Elsevier, 2005. 771 p. 3. Fellows P.J. Food Processing Technology: Principles and practice. Woodhead Publishing, CRC Press, 2000. 575 p.
Papildliteratūra
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā, Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp. 2. Facts about Food Irradiation: A series of Fact Sheets from the International Consultative Group on Food Irradiation.- Vienna: IAEA, 1991.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Food Science and Technology International. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738. 2. Пищевая промышленность. ISSN 0235-2486.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" un akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Pārtikas zinības" izvēles daļā.