Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pārtikas procesi un iekārtas
Kursa kods PārZ3009
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti (ECTS) 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60.75
Kursa apstiprinājuma datums 11/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ruta Galoburda
Dr. sc. ing., prof. Tatjana Ķince
Dr. sc. ing., doc. Elīna Sturmoviča

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Students, izstrādājot kursa darbu, izvēlas visas iekārtas, kas būtu nepieciešamas izvēlētā pārtikas produkta ražošanai, veidojot mašīnu-aparātu shēmu. Izpēta un apraksta iekārtu konstrukcijas, noskaidro konstruktīvās atšķirības, pielietojumu un piemērotību konkrēta tehnoloģiskā uzdevuma veikšanai. Kursa darbu ilustrē ar iekārtu shēmām, apkopo iekārtu tehniskos rādītājus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas par iekārtu darbības principiem, tehniskajiem rādītājiem;
• prasmes izvēlēties iekārtas konkrēta produkta ražošanas procesa nodrošinājumam, izstrādāt mašīnu-aparātu shēmu; • kompetence - pamatot iekārtu izvēli konkrēta tehnoloģiska uzdevuma veikšanai.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Darbs bibliotēkā.
2 Darbs bibliotēkā, shēmu izvēle.
3 Tehnoloģisko shēmu veidošana konkrēta produkta ražošanai.
4 Shēmā ietilpstošo iekārtu apraksts, skiču veidošana.
5 Iekārtu apraksta precizēšana, tehnisko rādītāju apkopošana.
6 Materiālu bilances aprēķins.
7 Siltuma bilances aprēķins.
8 Darbs bibliotēkā.
9 Iekārtu konstruktīvie aprēķini.
10 Palīgiekārtu izvēle un aprēķins.
11 Aprēķinu pārbaude.
12 Konsultācijas darba nobeigšanai.
13 Kursa darba noformēšana.
14 Kursa darba pārbaude.
15 Kursa darba aizstāvēšana. 16 Kursa darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātam, atbilstoši prasībām noformētam un pie mācībspēku komisijas publiski aizstāvētam kursa darbam.
Obligātā literatūra
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Fellows P.J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p. 4. Metodiskie norādījumi kursa darbu, diplomprojekta, bakalaura un zinātniskā darba izstrādei. Jelgava: LLU PTF, 2004. 49 lpp.
Papildliteratūra
1. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2. Chemical Engineering for the Food Industry. Ed. by P.J.Fryer, D.L.Pyle, C.D. Rielly. London, etc., 1997. 462 p. 3. Dairy Processing Handbook. Lund: Tetra Pak Processing Systems AB, 1995. 436 p.
Piezīmes
Obligāts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" un bakalaura studiju programmas "Pārtikas zinības" pilna un nepilna laika studentiem.