Kursa nosaukums Pārtikas procesi un iekārtas II
Kursa kods PārZ3008
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 48
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 11/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ruta Galoburda
Dr. sc. ing., prof. Sandra Muižniece-Brasava
Dr. sc. ing., prof. Tatjana Ķince

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa otrā daļa apskata konkrētu tehnoloģisko iekārtu konstrukcijas, konstruktīvās atšķirības, izmantošanu, atbilstoši katrai iepriekšējā studiju kursa daļā apskatītai procesu grupai. Apskatāmās iekārtas pārtikas rūpniecībā iespējams izmantot dažādu produktu ražošanai, kā arī dažādu izejvielu pārstrādei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par iekārtu uzbūvi, konstrukcijām, darbības principiem;
• prasmes izvēlēties konkrētu tehnoloģisku mērķu sasniegšanai piemērotākās iekārtas, izstrādāt mašīnu-aparātu shēmu un iekārtu noslogojuma grafiku konkrēta produkta ražošanai; • kompetences - pamatot iekārtu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads: iekārtu klasifikācija, mehānismu uzbūves vispārīgie principi.
2 Vispārīgā daļa - materiāli, svari, tvertnes, to konstrukcijas.
3 Transportēšanas iekārtu raksturojums un piemērotība.
4 Svari, skaitītāji. Iekārtas centralizētās mazgāšanas nodrošināšanai.
5 Produktu mehāniskās apstrādes iekārtas: šķirotāji, smalcinātāji, spiedes.
6 Filtri. Maisītāji.
7 Pārtikas produktu hidromehāniskās apstrādes iekārtas - separatori, centrifūgas, nostādinātāji.
8 Siltuma apmainītāji - vispārīgie principi, klasifikācija. Energoresursu ekonomiska lietošana.
9 Iekārtas pārtikas produktu pasterizēšanai, sterilizēšanai.
10 Produktu vārīšanas, cepšanas, blanšēšanas un plaucēšanas iekārtas.
11 Maizes krāšņu veidi, konstrukcijas, darbības principi.
12 Iekārtas šķīdumu koncentrēšanai.
13 Aukstuma iekārtas: dzesētāji, saldēšanas iekārtas, kriokoncentrētāji, sublimācijas kaltes.
14 Siltuma un masas apmaiņas iekārtas - kalšu klasifikācija, konstrukcijas un izmantošanas iespējas.
15 Pārtvaices un rektifikācijas iekārtas. 16 Iekārtu noslogojuma grafika izveide un izmantošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp. 3. Fellows P.J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.
Papildliteratūra
1. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2. Chemical Engineering for the Food Industry. Ed. by P.J.Fryer, D.L.Pyle, C.D. Rielly. London, etc., 1997. 462 p. 3. Dairy Processing Handbook. Lund: Tetra Pak Processing Systems AB, 1995. 436 p.
Piezīmes
Obligāts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" un bakalaura studiju programmas "Pārtikas zinības" pilna laika studentiem.