Kursa nosaukums Pārtikas siltuma un aukstuma procesi
Kursa kods PārZ2007
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas procesi un iekārtas
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 04/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ruta Galoburda
Dr. sc. ing., doc. Elīna Sturmoviča

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Siltumtehnika aplūko kurināmā ķīmiskās enerģijas pārveidošanu siltuma un mehāniskā enerģijā, pētī vielu siltumtehniskās īpašības, kā arī siltuma ieguves, pārveidošanas un pārvadīšanas iekārtu konstrukcijas. Siltuma enerģiju izmanto visās tautsaimniecības nozarēs. Aukstuma procesu daļā studenti apgūst aukstuma pielietošanas iespējas, tā nozīmi pārtikas nozarē, saistot to ar mikrobioloģijas un pārtikas tehnoloģijas prasībām un uzdevumiem, kā arī aukstuma ražošanas un iekārtu darbības pamatprincipus; ekspluatācijas prasības.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas par siltuma enerģijas un mākslīgā aukstuma iegūšanu un izmantošanu pārtikas rūpniecības nozarē;
•prasmes veikt siltuma iekārtu aprēķinus, aukstuma kameru aprēķinus, izvēloties atbilstošus aukstuma agregātus, pamatot atsevišķu iekārtas komponentu nozīmi aukstuma mašīnas darba ciklā; •kompetence - pamatot siltuma un aukstuma iekārtu darba režīmu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Siltuma enerģijas veidi, mērvienības, pārvērtības. Pārtikas produktu uzglabāšanas apstākļi.
2 Siltuma un aukstuma iegūšanas avoti un pielietošana pārtikas rūpniecībā.
3 Siltuma un aukstuma nesēju veidi un to raksturojums.
4 Siltuma dzinēji. Darba vielas parametri, to normālie darba apstākļi.
5 Saldētavas un aukstuma kameras pārtikas produktu glabāšanai.
6 Siltuma enerģijas izmantošana pārtikas rūpniecībā strādājošo mikroklimata nodrošināšanai.
7 Aukstuma mašīnas teorētiskais cikls. Sublimācijas kaltēšana.
8 Pirmais un otrais termodinamikas likums. Termodinamiskie cikli.
9 Absorbcijas un gāzu kompresijas iekārtu un termoelektriskās dzesējošās baterijas shēmas.
10 Gāzes, ūdens tvaiks, gaiss, to izmantošana pārtikas izejvielu apstrādei.
11 Siltuma pārvietošana. Siltuma apmaiņa.
12 Gaisa dzesētāji, gaisa kondicionēšana.
13 Dažādu siltumu ģenerējošo ierīču uzbūves pamatprincipi pārtikas rūpniecības iekārtās.
14 Aukstuma mašīnu kompresori, kondensatori, iztvaikotāji.
15 Apsildes sistēmas. Tvaika un karstā ūdens ražošanas iekārtas. 16 Apkopojums un izvērtējums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.
Pamatliteratūra
1. Nagla J. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. J.Nagla, P.Saveļjevs, D.Turlajs. Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Siltumenerģētisko sistēmu katedra. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. 192 lpp.
2. Šeļegovskis R. Siltuma ieguves tehnoloģijas: metodiskais materiāls studiju priekšmeta "Siltumapgādes avoti" teorētiskās daļas apguvei. Jelgava: LLU, 2008.
3. Холодильная техника и технология: учебник для студентов вузов. Москва : ИНФРА-М, 2000. 285 c. 4. Fellows P.J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 lpp.
Papildliteratūra
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Reiņikovs I., Jurevics E. Aukstumtehnika. Rīga: Zvaigzne, 1972. 393 lpp. 3. Nagla J, Saveļjevs P, Ciemiņš R. Siltumtehnikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 356 lpp.
Piezīmes
Obligāts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai Pārtikas produktu tehnoloģija pilna un nepilna laika studentiem.