Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība nozarē
Kursa kods MatZP014
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 8
ECTS kredītpunkti 12
Kopējais stundu skaits kursā 320
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., viesdoc. Kārlis Būmanis

Priekšzināšanas
ETeh4029, Kokapstrādes automatizācija
MežZ4057, Uzņēmējdarbība kokapstrādes uzņēmumos
MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti
MatZ3036, Kokapstrādes ražotņu projektēšana
MatZ3047, Līmēto materiālu ražošana
MatZ3049, Zāģmateriālu ražošana
MatZ4009, Koka izstrādājumu ražošana
Kursa anotācija
Praktizēšanās kokapstrādes ražošanas, pētniecības vai saistīto nozaru uzņēmumos ražošanas prakses līguma ietvaros. Darba organizācijas pieredzes un komunikācijas apgūšana. Uzņēmuma darbības izpēte un priekšlikumu izstrādāšana uzņēmējdarbības pilnveidošanai. Eksperimentālo darbu veikšana un pirmdatu ievākšana diplomdarba izstrādāšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Prasmes atklāt un analizēt aktuālas problēmas, veikt pētījumus, pamatojoties uz kuriem tiek formulēti lēmumi ar mērķi paaugstināt ražošanas un uzņēmējdarbības efektivitāti, spējas patstāvīgi strādāt tirgus ekonomikas apstākļos, pētīt, analizēt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu atrisināšanai, attīstīt komunikācijas spējas un darbošanos komandā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievadinstruktāža. Noformēšanās praksē. Iepazīšanās ar uzņēmuma struktūru un ražošanas tehnoloģiju
2 Darbs prakses uzņēmumā. Izejas datu vākšana, eksperimentālie darbi diplomdarba izstrādāšanai
3 Darbs prakses uzņēmumā. Pirmdatu saskaņošana ar diplomdarba vadītāju
4 Darbs prakses uzņēmumā. Ražošanas tehnoloģijas un resursu analīze
5 Darbs prakses uzņēmumā. Darba organizācijas analīze uzņēmumā
6 Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze
7 Priekšlikumu izstrādāšana uzņēmējdarbības pilnveidošanai uzņēmumā 8 Prakses pārskata noformēšana un iesniegšana. Prakses aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāiegūst pozitīvs novērtējums no diplomdarba vadītāja par eksperimentālo darbību un pirmdatu ievākšanu; jāuzraksta un jāaiztāv prakses atskaite.
Pamatliteratūra
1. Metodiskie norādījumi diplomdarbu izstrādei. Sastādījis Z. Saliņš. Jelgava: LLU, 2010. 38. lpp. 2. Metodiskie norādījumi ražošana praksei "Uzņēmējdarbība nozarē". Jelgava, 2007. 23 lpp.
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp. 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Laikraksts "Holz-Zentralblatt", ISSN 0018-3792
2. Laikraksts "Dienas Bizness", ISSN 1407-2041 3. Žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667
Piezīmes
Ražošanas prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" obligātajā daļā.