Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Kokapstrādes pamati II
Kursa kods MatZP012
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
inženierzinātņu maģistrs, lekt. Gints Priedkalns
Profesionālais maģistrs darba aizsardzībā, viesasist. Uldis Ruks

Kursa anotācija
Kokapstrādes instrumentu un kokapstrādes darbmašīnu konstrukcijas, to izmantošana dažādu tehnoloģisko operāciju veikšanai. Darba paņēmieni ar dažādām kokapstrādes mašīnām. Darba drošības noteikumi koksnes mehāniskajā apstrādē. Koka izstrādājumu konstrukcijas un konstruēšana.
Kursa plāns
1 Kokapstrādes instrumentu un darbmašīnu konstrukcijas, darbs paņēmieni ar tām. Darba drošība. 2 Koka izstrādājumu konstrukcijas un konstruēšanas pamati.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu ieskaiti par prakses nokārtošanu:
- jāpiedalās praksē visas dienas;
- jāuzraksta un jāiesniedz prakses pārskats; - jāaiztāv prakses pēdējā dienā prakses pārskats
Pamatliteratūra
1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. - Rīga: Jumava, 2002. - 293 lpp.
2. Tuherms H. Kokapstrādes instrumenti. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 246 lpp. 3. Vītoliņš J. Koka izstrādājumu un mēbeļu apdares tehnoloģija. - Rīga: Zvaigzne, 1974. - 255 lpp.
Papildliteratūra
1. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. - Rīga: Jumava, 1999. - 188 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozares mēnešraksts "Lietaskoks". 2. Starptautiskie žūrnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
Piezīmes
Mācību prakse iekļauta MF Kokapstrādes studiju programmas obligātajā daļā (2.semestris).