Kursa nosaukums Maģistra darbs I
Kursa kods MatZ5017
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 200
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 200
Kursa apstiprinājuma datums 22/01/2013
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., viesdoc. Uldis Spulle

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Maģistra darba tematika tiek izraudzīta atkarībā no studiju specialitātes virziena. Individuālā plāna izstrādāšana, iekļaujot tajā maģistra darba hipotēzi, mērķi un uzdevumus. Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekta apraksts. Literatūras studijas eksperimentu un/vai pētījumu metodikas sagatavošanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas un izpratne par izvēlētās darba tēmas nozīmi attiecīgā apakšnozarē un tēmas aktuālajām problēmām. Iegūst padziļinātas prasmes darbā ar zinātnisko literatūru. Rezultātā spēj apkopot un analizēt zinātnisko literatūru, izvērtēt un izvēlēties darba tematikai atbilstošas pētniecības metodes.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Maģistra darba tēmas izvēle un apstiprināšana.
2 Maģistra darba uzdevumu izstrāde un iesniegšana.
3 Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekts, maģistra darba mērķis un uzdevumi.
4 Par izvēlēto tēmu iepriekšējo zinātnisko pētījumu un literatūras apzināšana. 5 Par izvēlēto tēmu iepriekšējo zinātnisko pētījumu un literatūras kritiskā analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Individuālā studiju plāna izpilde. Studijas notiek individuāli. Pārbaudījuma veids: ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. [tiešsaiste]. Sast.H.Tuherms, A.Drēska, I.Liepa, D.Dubrovskis, Z.Saliņš, V.Kozuliņš, U.Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/uploads/File/lapas/385/MAGISTRA_DARBU_IZSTRADE.pdf [skatīts 29.04.2013.]
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp. 3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp. 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667. 2. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355.
Piezīmes
Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligātajā daļā atbilstoši maģistranta individuālajam studiju plānam.