Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Koka izstrādājumu ražošana
Kursa kods MatZ4009
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 40
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu maģistrs, viesdoc. Andrejs Domkins

Kursa anotācija
Koka izstrādājumu iedalījums, konstrukciju veidi un to veidošanas principi. Materiālu izvēles kritēriji. Koka izstrādājumu kvalitātes nodrošināšana. Kvalitātes standarti un vadlīnijas. Ražošanas tehnoloģiskā sagatavošana un tehnoloģiskais process. Koka izstrādājumu ražošanas loģistika. Koksnes pielietojuma paaugstināšanas iespējas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti spēs: novērtēt jaunāko tehnoloģiju ražotnes uzlabojumus vietējā ražošanā, kontekstā ar brīvas uzņēmējdarbības sistēmu globālā koksnes produktu ražošanas nozarē, izvēlēties dažādus materiālus dažādu koka izstrādājumu izgatavošanai, veikt destruktīvas un nesagraujošās materiālu pārbaudes, izvēlēties koka savienojumus, sastāvdaļas, līmes un montāžas metodes, izmantot piemērotus mēbeļu stiprinājumus un gatavās sastāvdaļas dažādiem mēbeļu izstrādājumiem, aprakstīt galvenos produktu izgatavošanas tehnoloģiskos procesus, izvēlieties ražošanas iekārtas dažādiem koksnes produktiem, izvēlieties iepakojumu, plānot nepieciešamās piegādes un sastādītizejvielu pieprasījumu koksnes izstrādājumu ražošanai.
Kursa plāns
1 Pārskats par koka izstrādājumu ražošanu un attīstības prognozes.
2Koka izstrādājumu ražošanā lietojamie materiāli.Koksnes izmantošanas paaugstināšana..
3Koka izstrādājumu konstruēšana. Konstruktīvā risinājuma izvēles kritēriji.
4Rasējuma un darba zīmējumu izgatavošana. Konstrukciju analīze. Detaļu un mezglu grupēšana.
5Pamatkonstrukcijas un to veidošanas principi. Materiālu plūsmas aprēķināšana
6Pielaides un sēžas koka izstrādājumos. Koksnes un kokmateriālu savienojumi..
7 Mezglu montāža. Tehnoloģisko karšu sastādīšana.
8Koka izstrādājumu kvalitātes kontrole un stiprības pārbaudes. Mēbeļu kvalitātes pārbaudes..
9Brusveida sagatavju apstrādes tehnoloģija. Kokmateriālu liekšana.
10 Savienojumu elementu iestrādāšana. Rāmju un korpusu salīmēšana.
11 Vairogveida detaļu apstrādes tehnoloģija. Plakņu aplīmēšanas tehnoloģiskie varianti un iekārtas.
12 Masīvas koksnes, plakņu un profilu slīpēšana.
13 Izejvielu un materiālu patēriņa noteikšanas metodika.
14 Ražošanas tehnoloģisko plūsmu izveidošanas principi.Tehnoloģiskās iekārtas noslogojuma noteikšana.
15 Starpoperāciju transporta organizācija. Noliktavas un starpnoliktavas. 16 Izstrādājumu montāža, iesaiņošana un sagatavošana transportēšanai.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu: jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību; jābūt izpildītiem visiem praktiskajiem darbiem; jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums kontroldarbā.
Pamatliteratūra
1. Hachten W. A., Haygreen J. G., Bowyer J. L. Forest Products and Wood Science. Ames, Iowa: Iowa State Press, 2003. 554 p.
2. Williston Ed.M. Value-added Wood Products. Manufacturing and Marketing Strategies. Miller Freeman Inc., 2001. 218 p.
3. Aghayere A., Vigil J. Structural Wood Design: A Practice-Oriented Approach. Hoboken, New Yersey: JohnWiley. 2007. 396 p. 4. Lohmann, Ulf (Bearbeiter). Holzlexikon A-K und L-Z. Leinfelden DRW-Weinbrenner, 2003. ISBN 387181 3559 2 Bände zus.
Papildliteratūra
1. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. Deutsche Verlags Anstal, Germany, 2006. 398 s.
2. Handbuchtechnishes Zeichnen und Entwerfen Möbel und Innenausbau. Deutsche Verlags Anstal, Germany, 2004. 280 s. 3. Lefteri C. Wood, Materials for Inspirational Design. Switzerland: RotoVision, 2003. 160 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792 2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.