Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Zāģmateriālu ražošana
Kursa kods MatZ3049
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 40
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, doc. Andis Ābele

Priekšzināšanas
MašZ4004, Mašīnu elementi
MatZ2002, Koksnes griešanas procesi
MatZ2008, Koksnes mācība
Kursa anotācija
Kokzāģēšanas rūpniecība ir kokapstrādes nozare, kurā apstrādā lielāko daļu no visas sagatavotās lietkoksnes, un zāģmateriālu ražošanas pamatuzdevums ir izstrādāt izejmateriālu sazāģēšanas paņēmienus, kas nodrošina zāģmateriālu ieguvi ar noteiktiem izmēriem un kvalitāti, kā arī iespējami maziem koksnes atlikumiem. Kursa apguve sekmē izpratni par koksnes pirmapstrādes sektoru un spējas izejmateriālu sazāģēšanas plānu sastādīšanai un kokzāģēšanas cehu projektēšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - izskaidrot kokzāģēšanas nozares terminoloģiju un izprast izmantotās tehnoloģijas Meža nozares pirmapstrādes uzņēmumos.
• Prasmes - veikt izejmateriālu sazāģēšanas plāna un kokzāģēšanas ceha gada ražīguma aprēķinus un izvēlēties nepieciešamās kokzāģēšanas iekārtas. • Kompetence - projektēt darba tehnoloģiju Meža nozares pirmapstrādes uzņēmumos.
Kursa plāns
1 Kokzāģēšanas rūpniecības attīstība un patreizējais stāvoklis.
2 Kokzāģēšanas izejvielu raksturojums.
3 Kokzāģēšanas produkcijas raksturojums.
4 Zāģbaļķu sazāģēšanas teorētiskie pamati. Zāģbaļķu sazāģēšanas plāns.
5 Zāģbaļķu krautuves. Zāģbaļķu sagatavošana sazāģēšanai.
6 Zāģbaļķu un brusu sazāģēšanas plūsmas ar gateriem.
7 Zāģbaļķu un brusu sazāģēšanas plūsmas ar lentzāģmašīnām.
8 Zāģbaļķu un brusu sazāģēšanas plūsmas ar ripzāģmašīnām.
9 Frēzēšanas un zāģēšanas iekārtas zāģbaļķu un brusu pārstrādei.
10 Zāģmateriālu apmalošana un sagarumošana.
11 Zāģmateriālu sagatavošana žāvēšanai. Zāģmateriālu dabīgā žāvēšana.
12 Zāģmateriālu krautuves, to plānojums un darba organizācija. Darba drošības tehnika.
13 Izžāvēto zāģmateriālu apstrādes process.
14 Zāģmateriālu sagatavošana transportēšanai un nosūtīšana pasūtītājiem. Transportpakas.
15 Koksnes kompleksā izmantošana. Zāģskaidu un mizas izmantošana. Gabalatlikumu pārstrāde šķeldās. 16 Līmēto zāģmateriālu ražošana. Zāģēto sagatavju ražošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību; - jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums divos kontroldarbos.
Pamatliteratūra
1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H.J. Sägen, Fräsen, Hobeln, Bohren: die Spanung von Holz und ihre Werkzeuge. Stuttgart: DRW-Verlag Weinbrenner, 2004. 296 s.
3. Mooslechner W. Winterholz. Salzburg-München: Pustet, Anton Verlag, 2009. 136 s. 4. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU, 2007. 104 lpp.
Papildliteratūra
1. Kozuliņš V. Zāģmateriālu ražošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 1998. 31 lpp. 2. Meža nozares termini. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2007. 152 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozaru mēnešraksts "Lietaskoks".
2. Starptautiskie žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
3. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt". 4. Žurnāls "Timber Industry Magazine".
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" obligātajā daļā.