Excel
Kursa nosaukums Koksnes hidrotermiskā apstrāde
Kursa kods MatZ3035
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., vad.pētn. Edgars Bukšāns

Priekšzināšanas
Ener2002, Siltumtehnika un siltumapgāde
Ener3024, Elektrotehnika un rūpniecības elektronika
Fizi2013, Fizika
Mate4016, Matemātika I
Mate4017, Matemātika II
MatZ2008, Koksnes mācība
MatZ3048, Koksnes hidrotermiskā apstrāde
Kursa anotācija
Zāģmateriālu žāvēšanas saimniecības projekta izstrādāšana, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Iegūtas zināšanas par konvekcijas tipa zāģmateriālu žāvētavu projektēšanu.
• Prasmes projektēt zāģmateriālu žāvēšanas iekārtas atbilstoši noteiktiem sortimentu veidiem. • Spēja realizēt un vadīt koksnes žāvēšanas iecirkņa izbūvi uzņēmumā.
Kursa plāns
1 Žāvēšanas veida izvēle.Žāvēšanas režīmu sastādīšana.Žāvētavu skaita un noslogojuma noteikšana.
2 Siltumtehniskie aprēķini.Žāvētavas konstrukcijas izstrādāšana.
3 Siltuma nesēja un kurināma daudzuma aprēķini.
4 Žāvēšanas aģenta daudzuma noteikšana, ventilācijas kanālu un kaloroferu sildvirsmas aprēķini.
5 Aerodinamiskie aprēķini.
6 Žāvētavas pases sastādīšana.Žāvēšanas izmaksu kalkulācija.
7 Grafiskās daļas noformēšana. 8 Kursa projekta iesniegšana un aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu:
- jāiesniedz termiņā kursa projekts, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu; - jāaizstāv kursa projekts.
Pamatliteratūra
1. Rowell R.M. Handbook of wood chemistry and wood composites. Taylor&Francis, 2005. 487 p.
2. Trübswetter T. Holztrocknung, Verfahren zur Trocknung von Schnittholz - Planung von Trocknungsanlagen, 2009. 204 p. 3. EDG-Recomendation "Assessment of drying quality of timber", 1994, 27 p., pieejams http://www.timberdry.net/downloads/EDG/EDG-Recommendation(eng).pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667.
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt". ISSN:0018-3792 3. http://www.timberdry.net (portāls par koksnes žāvēšanu).
Piezīmes
Kursa darbs iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.