Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Saplākšņu (vai koksnes plātņu) ražošana
Kursa kods MatZ3027
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Uldis Spulle

Priekšzināšanas
MatZ3061, Līmēto materiālu ražošana
MatZP007, Līmēto materiālu ražošana
Kursa anotācija
Saplākšņu un/vai citu plātņu materiālu ražošanas tehnoloģijas projektēšana pie zināmās gada ražošanas programmas. Projektēšanas rezultātā ir jāizveido tehnoloģiskā plūsma ar nepieciešamajām ražošanas iekārtā, jāaprēķina to skaits. Jāizveido tehnoloģiskā procesa shematiskais attēlojums, jāizstrādā secinājumi un priekšlikumi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par koksnes plātņu materiālu tehnoloģiskā projekta izstrādi - jautājumi un diskusijas pie kursa projekta aizstāvēšanas. Prasmes izstrādāt dažādu koksnes plātņu materiālu tehnoloģiskās shēmas - jautājumi un diskusijas pie kursa projekta aizstāvēšanas. Spēja izveidot un vadīt koksnes plātņu materiālu tehnoloģisko plūsmu ražotnes ietvaros - jautājumi un diskusijas pie kursa projekta aizstāvēšanas.
Kursa plāns
1.Tehnoloģiskā procesa izvēle un tā pamatojums (2 h)
2.Tehnoloģiskā shēma visam ražošanas procesam (2 h)
3.Izejmateriālu patēriņa aprēķins (2 h)
4.Izejvielu patēriņa aprēķins (2 h)
5.Tehnoloģisko iekārtu izvēle, to noslogojuma un skaita aprēķins (4 h)
6.Transporta iekārtu izvēle, to noslogojuma un skaita aprēķins (4 h)
7.Ražotnes plāna izstrādāšana (2 h)
8.Materiālu un atlikumu plūsmas un to analīze (2 h)
9.Ražotnes tehnoloģiskā secīguma plāna saskaņošana (2 h)
10.Kvalitātes kontroles nodrošinās iespēju risinājums (2 h)
11.Darbvietu organizācija (2 h)
12.Priekšlikumi darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības pilnveidošanai (2 h)
13.Ekonomiskais novērtējums(2 h) 14.Darba iesniegšana un aizstāvēšana (2 h)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa sekmīgu gala vērtējumu veido: izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts ar darba uzdevumā iekļaujošajām sadaļām.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Kursa projekta uzdevumu katram studentam sagatavo individuāli. Uzdevumā doti dati par ražojamās produkcijas veidu, apjomiem un izejmateriāliem. Patstāvīgais darbs tiek organizēts, lai sekmētu studentu praktiskās iemaņas veikt aprēķinus, un atrast kopsakarības ar informācijas avotos atrodamiem datiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Vērtēšanai iesniegts un ieskaitīts kursa projekts.
Pamatliteratūra
1. Thoemen H. et alI. Wood Based Panels. [tiešsaiste]. SBN9781902316826. [skatīts 05.09.2014.], pieejams:http://www.ahb.bfh.ch/NR/rdonlyres/6388C45C-8399-47AA-A833-589576D903BA/0/WoodBased_PanelsThoemen_et_alISBN9781902316826.pdf 2. Волынский В. H. Технология клееных материалов. Санкт-Петербург: Профикс, 2008. 393 с.
3. Волынский В.Н. Технология древесных плит и композитных материалов. Архангельск: Лань, 2009. 336 с. 4. Волынский В.Н. Технология стружечных и волокнистых плит. Таллин: Дезидерата, 2004. 192 с.
Papildliteratūra
1. Волынский В.Н. Технология древесных плит. Архангельск: Лань, 2007. 301 с. 2. Williamson T. APA Engineered Wood Handbook. New York: McGraw-Hill, 2002. 866 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792 2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
Piezīmes
Studiju kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studiju brīvās izvēles daļā.