Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas
Kursa kods MatZ2025
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 12
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 3
Laboratorijas darbu stundu skaits 9
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Ķīmijas doktors, prof. Andris Morozovs

Kursa anotācija
Studiju kursā jāapgūst koksnes ķīmiskās pārstrādes – koksnes modifikācijas, celulozes un papīra ražošanas, kokogļu iegūšanas un citu koksnes dziļās pārstrādes procesu teorija un tehnoloģijas pamati. Tiek aplūkota ķīmiskās tehnoloģijas saistība ar kokapstrādi un tās atlieku izmantošanu. Studiju kursā ir iekļautas arī pamatzināšanas par ķīmiskās pārstrādes ekonomiku, ekoloģiju un standartizāciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par koksnes pārstrādē izmantojamām tehnoloģijām un to ietekme ekonomikā, ekoloģijā, kā arī par perspektīvākajiem tās attīstības virzieniem.
• Prasmes pielietot zināšanas koksnes dziļās ķīmiskās pārstrādes esošo procesu realizācijā un jaunu ieviešanā, kā ari saskatīt potenciālos jaunievedumus. • Kompetence spēt iegūt, atlasīt, analizēt un apkopot informāciju par koksnes ķīmiskajām tehnoloģijām un to potenciālo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un ekonomiku, kā arī izskaidrot koksnes ķīmiskās tehnoloģijas attīstības vajadzības speciālistiem un to pielietošanas ietekmi citiem interesentiem vai klientiem.
Kursa plāns
1 Koksne, tās ķīmiskais sastāvs un ķīmiskās tehnoloģijas. Celulozes un papīra tehnoloģijas./ Lab.d. Koksnes analīze
2 Koksnes ķīmiskā un termiskā modifikācija, hidrolītiskās un pirolītiskās tehnoloģijas / Lab.d. Koksnes modifikācija
3 Jaunākās koksnes ķīmiskās pārstrādes tehnoloģijas. / Lab.d. Modificētās koksnes īpašības. 4 Nanotehnoloģijas/Seminārs.Koksnes ķīmisko tehnoloģiju apskats pēc publikācijām jaunākajā zinātniskajā un patentu lit.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāapmeklē lekcijas, jāizpilda visi laboratorijas darbi; jāuzraksta referāts un jāpiedalās ar to seminārā, aizstāvot izvirzītās idejas.
Pamatliteratūra
1. Zaķis G. Koksnes ķīmijas pamati. Rīga: LV Koksnes ķīmijas institūts, 2008. 199 lpp.
2. Bowyer J.L. Forest products and wood science: an introduction 4th ed. Ames, Iowa: Iowa State Press, 2003. 554 p.
3. Hill C.A.S. Wood modification: chemical, thermal and other processes. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2006. 239 p. 4. Twede D., Selke S.E.M. Cartons, crates and corrugated board : handbook of paper and wood packaging technology. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, 2005. 517 p.
Papildliteratūra
1. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: Учебник для подготовки бакалавров вузов по направлениям "Лесное хозяйство" и "Технология и оборуд. лесозаготовит. и деревообраб. производств" 3-е изд. Москва: Изд. Моск. гос. унив. леса, 2001. 340 c.
2. Trends in wood products: 1961-2003, Roma: FAO, 2005. 55 p. LLU:ANO FAO depozītbibl. Pieejams tiešsaistē no ALEPH Kopkataloga: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0142m/a0142m00.pdf 3. Mukhopadhyay Mamata. Natural extracts using supercritical carbon dioxide [elektroniskais resurss]. Mamata Mukhopadhyay. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2000. 339 p. E-grāmata (Pieejama LLU tīklā) http://marc.crcnetbase.com/isbn/9781420041699 [skatīts 11.02.2014.]
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks. ISSN: 1407-6667.
2. Homes and Gardens. ISSN: 0018-4233. 3. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde".