Excel
Kursa nosaukums Kokapstrāde
Kursa kods MatZ2017
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 36
Laboratorijas darbu stundu skaits 12
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., vad.pētn. Edgars Bukšāns
Dr. sc. ing., doc. Andis Ābele
Mg. sc. ing., vieslekt. Ulvis Miončinskis

Priekšzināšanas
Mate1033, Matemātika II
Mate4016, Matemātika I
MatZ2008, Koksnes mācība
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir apgūt kokapstrādes darbmašīnu un griezējinstrumentu konstrukcijas un racionālas ekspluatācijas principus, zāģmateriālu ražošanas produkcijas raksturojumu, kvalitātes vērtēšanu, zāģbaļķu sazāģēšanas teorētiskos principus, darbu tehnoloģiju un lietotās iekārtas, zāģmateriālu dabīgo un mākslīgo žāvēšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - izskaidrot jēdzienus un likumsakarības par zāģmateriālu ražošanas tehnoloģijām, iekārtām, zāģmateriālu kvalitātes pārbaudēm un koksnes žāvēšanas tehnoloģijām.
Vērtēšana - diskusijas lekcijās, kontroldarbs par zāģmateriālu klasifikāciju, uzmērīšanu, novērtēšanu un ražošanas tehnoloģijām, kontroldarbs koksnes žāvēšanā.
Prasmes - veikt zāģmateriālu uzmērīšanu un apjoma noteikšanu un novērtēt zāģmateriālu ārējā izskata un stiprības atbilstību standartu prasībām, formulēt un risināt ar koksnes mitruma izmaiņām saistītos jautājumus.
Vērtēšana - diskusijas lekcijās, laboratorijas darbs zāģmateriālu kvalitātes vērtēšanā, kontroldarbs koksnes žāvēšanā.
Kompetence - adaptēt un novērtēt kokapstrādes darbmašīnas, zāģmateriālu ražošanas un žāvēšanas procesus. Vērtēšana - diskusijas lekcijās, laboratorijas darbs zāģmateriālu kvalitātes vērtēšanā, kontroldarbs koksnes žāvēšanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Vispārējās ziņas par kokapstrādes iekārtām un instrumentiem 2.Kokapstrādes darbmašīnu un griezējinstrumentu konstrukcijas un ekspluatācija 3.Gateri un lentzāģmašīnas, to ekspluatācija 4.Ripzāģmašīnas un to ekspluatācija 5.Zāģu apkope un atjaunošana 6.Zāģbaļķu sazāģēšanas plāna sastādīšana 7.Zāģmateriālu klasifikācija un raksturojums 8.Zāģmateriālu ražošanas tehnoloģijas 9.Zāģmateriālu uzmērīšana un novērtēšana 10.Zāģmateriālu uzmērīšana un novērtēšana – laboratorijas darbi 11.Koksnes mitrums un koksnes fizikālo īpašību izmaiņas mitruma ietekmē 12.Zāģmateriālu mākslīgās žāvēšanas pamati 13.Žāvēšanas aģentu raksturojums 14.Zāģmateriālu žāvēšanas veidi un iekārtas. Zāģmateriālu žāvēšanas procesa vadība 15.Žāvēšanas režīmu sastādīšana 16.Žāvēšanas kvalitātes novērtēšana un rādītāji. EDG vadlīnijas. Eiropas standarti
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju rezultātu novērtē ar eksāmenu, ko veido:
1.saņemta ieskaite par koksnes apstrādes mašīnām un instrumentiem;
2.uzrakstīts kontroldarbs un izstrādāts laboratorijas darbs par zāģmateriālu ražošanu un zāģmateriālu kvalitātes novērtēšanu; 3.uzrakstīts kontroldarbs koksnes žāvēšanas jautājumos.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.patstāvīgais laboratorijas darbs – zāģmateriālu kvalitātes novērtēšana individuāli izsniegtiem zāģmateriāliem.
2.patstāvīgais darbs – koksnes žāvēšanas tehnoloģiju apguve, koksnes mitruma satura mērīšana un žāvēšanas kvalitātes izvērtēšana. 3.patstāvīgais darbs – kokapstrādes darbmašīnas un instrumenta izvēle noteiktas tehnoloģiskās operācijas veikšanai.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
1.Saņemta ieskaite par koksnes apstrādes mašīnām un instrumentiem – 33.3 %.
2.Izstrādāts laboratorijas darbs un uzrakstīts kontroldarbs par zāģmateriālu ražošanu – 33.3 %. 3.Uzrakstīts kontroldarbs koksnes žāvēšanas jautājumos – 33.4 %.
Pamatliteratūra
1.Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2.Mooslechner W. Winterholz. Salzburg- Munchen, Verlag Anton Pustet, 2009. 136 p. 3.Trübswetter T. Holztrocknung, Verfahren zur Trocknung von Schnittholz-Planung von Trocknungsanlagen, 2009. 204 p.
Papildliteratūra
1. Sleņģis M. E. Kokzāģēšanas instrumenti, to sagatavošana darbam. Rīga: LAK amatniecības lit. apg., 1998. 120 lpp.
2. Bowyer J.L., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science. Ames, Iowa: Iowa State Press, 2003. - 554 p. 3. EDG-Recomendation "Assessment of drying quality of timber", 1994, 27 p., pieejams http://www.timberdry.net/downloads/EDG/EDG-Recommendation(eng).pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1.„Baltijas Koks” ISSN 1407-6667.
2.Koka nozares laikraksts „Holz-Zentralblatt”. ISSN:0018-3792.
3.http://www.timberdry.net (portāls par koksnes žāvēšanu).
4.Standartu katalogs https://www.lvs.lv.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.