Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Kokgriešana
Kursa kods MatZ2015
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa anotācija
Daiļamata estētiskā nozīme. Kokgriezumu pielietojums interjerā un eksterjerā. Kompozīcijas likumsakarības un pielietojums ikdienā. Veidošanas un modelēšanas praktisko paņēmienu iepazīšana. Tradicionālās kokgriešanas salīdzināšana ar dažādām alternatīvām. Kokgriezuma praktiskā izgatavošana.
Kursa plāns
1 Kokgriešanas instrumentu veidi un sagatavošana darbam.
2 Kompozīcijas pamati.
3 Kontroldarbs - kompozīcijas uzdevuma risināšana.
4 Ģeometriskā ornamenta iegriešana materiālā.
5 Stilu vēsture.
6 Stilu vēsture.
7 Ģeometriskā ornamenta iegriešana un darbu vērtēšana.
8 Pārbaudes tests - stilu mēbeļu atpazīšana un izcelsme.
9 Ievads veidošanā.
10 Dabas elementa veidošana.
11 Dabas elementa veidošana.
12 Kokgriezumu izgatavošanas alternatīvas.
13 Dabas elementa iegriešana materiālā.
14 Dabas elementa iegriešana materiālā.
15 Dabas elementa iegriešana materiālā. 16 Praktiskā darba nodošana un skate.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju priekšmeta apgūšanu:
- jāpiedalās vismaz 85 % nodarbību;
- jāizgatavo, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu, kokgriezums; - jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums kontroldarbā un testā
Pamatliteratūra
1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. - Rīga: Jumava, 2002. - 293 lpp.
2. Tuherms H. Kokapstrādes instrumenti. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 246 lpp.
3. Vītoliņš J. Koka izstrādājumu un mēbeļu apdares tehnoloģija. - Rīga: Zvaigzne, 1974. - 255 lpp. 4. Kvarcs V. Mākslas valodas pamati. - R''iga: Zvaigzne ABC, 1999. - 91 lpp.
Papildliteratūra
1. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. - Rīga: Jumava, 1999. - 188 lpp. 2. A.Koula. Renesanse. 0- Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 64 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozares mēnešraksts "Lietaskoks".
2. Starptautiskie žūrnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal". 3. Žurnāls "Mēbeles interjers".
Piezīmes
Priekšmets iekļauts MF Kokapstrādes studiju programmā kā izvēles priekšmets (rudens semestris).