Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Koksnes mācība
Kursa kods MatZ2009
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti (ECTS) 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60.75
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., Leonards Līpiņš
Dr. sc. ing., asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti apgūst koksnes makro un mikro uzbūvi un koku sugu noteikšanu pēc koksnes makropazīmēm. iepazīst metodes fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanai. Izvērtē koku sugas pēc dažādiem rādītājiem un to piemērotību noteiktiem ekspluatācijas apstākļiem. Noskaidro dažādu faktoru ietekmi uz koksnes īpašību izmaiņām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par koksnes uzbūvi, fizikālām un mehāniskām īpašībām un to noteikšanām metodēm. Prot noteikt 22 rūpnieciski nozīmīgas koku sugas, raksturot to īpašības un pielietojumu. Iegūst kompetenci izvēlēties noteiktam izmantošanas veidam piemērotākās koku sugas.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Studiju kurss un tā struktūra. Koksnes priekšrocības. Makroskopiskās pazīmes (l.d.)
2 Koksnes trūkumi, pielietošanas tendences.
3 Koka sastāvdaļas, to funkcijas un pielietošanas virzieni. Skujkoku un lapk. ar aplocēs grupētām trahejām noteikšana.(l.d.)
4 Galvenie koksnes griezumi, miza, serde.
5 Koksnes makrouzbūve: aplieva, kodols, gadskārtas. Lapu koku ar izliektām trahejām noteikšana .(l.d.)
6 Koksnes stari, sveķu ailes, serdes taipi. Papildpazīmes.
7 Koksnes ķīmiskā uzbūve.Mikrouzbūve. (l.d.)
8 Koksnes dekoratīvās īpašības. Ūdens veidi koksnē, mitruma rādītāji.
9 Mitruma sadalījums augošiem kokiem. mitruma stāvokļi. Rukšana, briešana. Mitruma not.pēc žāvēš.metodes 1.kontrold.
10 Gāzu un šķidruma caurlaidība. Koksnes blīvums, rādītāji.
11 Koksnes siltuma īpašības. Skaņas un elektroīpašības. Rukšanas un blīvuma rādītāju noteikšana.(l.d.)
12 Koksnes mehānisko īpašību rādītāji, darbu etapi.
13 Robežstiprības rādītāju noteikšana, koku sugu vērtējums. Robežstiprības rādītāju noteikšana. (l.d.)
14 Deformāciju un ekspluatācijas rādītāji: trauslums, lokanība, cietība, nodilumizturība u.c. 2.kontrod.
15 Blīvuma, mitruma, gadskārtu platuma ietekme uz koksnes kvalitāti. Uzdevumu risināšana. (l.d.) 16 Augšanas apstākļu un temperatūru ietekme uz koksnes kvalitāti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un nokārtotam kolokvijam un eksāmenam.
Obligātā literatūra
1. Koksnes paraugu noteikšana un raksturošana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, LLU, 2000., 26 lpp.
2. Koksnes fizikālās un mehāniskās īpašības. Mācību palīglīdzeklis.Jelgava, LLU, 2000., 30 lpp. 3. Уголев Б. Древесиноведение с основами лесного товароведения. Москва: Московский гос.унив.леса. 2001., 340 с.
Papildliteratūra
1. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 2003., 191 lpp.
2. Lohmann U. Holz - Handbuch.- 4. Aufl. voelling neuberarb.: DRW - Verlag, 1995., 311 s. 3. Bruce Hoadley R., Identifying wood. The Taunton pres, USA, 1990., 223.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks, Rīga. "Balti" žurnāls-ISSN 1407-6667
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes mežzinātnes studiju programmas obligātajā daļā pilna laika studijās.