Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pneimotransports kokapstrādē
Kursa kods MatZ2004
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 24
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa anotācija
Kokapstrādes iecirkņa skaidu nosūkšanas iekārtas projekta izstrādāšana, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu.
Kursa plāns
1 Projekta uzdevuma un izejas datu precizēšana.
2 Skaidu nosūkšanas iekārtas tipa izvēle un novietojuma pamatojums.
3 Skaidu nosūkšanas iekārtas principiālās shēmas sastādīšana un saskaņošana.
4 Atsevišķu elementu konstruktīvais izveidojums.
5 Skaidu nosūkšanas iekārtas parametru noteikšana.
6 Atsevišķo atzarojumu diametru un pieslēgcaurulīšu spiedienu aprēķins.
7 Atsevišķo atzarojumu diametru un pieslēgcaurulīšu spiedienu aprēķins.
8 Vidējo spiediena zudumu aprēķins.
9 Kopējie zudumi, ventilatora un ventilatora piedziņas aprēķins.
10 Skaidu nosūkšanas iekārtas izvietojums.
11 Skaidu nosūkšanas iekārtas konstrukcijas izstrādāšana.
12 Izstrādātās konstrukcijas tehniskais un ekonomiskais novērtējums.
13 Grafiskās daļas noformēšana.
14 Kursa darba apraksta daļas noformēšana.
15 Kursa darba iesniegšana. 16 Kursa darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu novērtējumu par kursa darbu:
- jāiesniedz termiņā kursa darbs, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu; - jāaizstāv kursa darbs.
Pamatliteratūra
1. Александров А.Н., Козорис Г.Ф. Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих
предприятиях. - Москва: Лесная промышленность, 1988. - 248 с.
2. Иевлев Н.А. Эксплуатация систем пневмотранспорта на деревообрабатывающих предприятиях. - Москва: Лесная
промышленность, 1982. - 216 стр.
3. Святков С.Н. Пневматический транспорт измельченной древесины. - Москва: Лесная промышленность, 1966. - 320 стр.
4. Pušinskis V., Kozuliņš V. Pneimotransports. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei Kokapstrādes specialitātes studentiem. - Jelgava: LLU, 1999. - 53 lpp.
Papildliteratūra
1. Ларионов В.А., Созинов В.П. Регулируемые системы аспирации в деревообрабатывающей промышленности. - Москва:
Лесная промышленность, 1989. - 240 стр.
2. Таубер Б.А., Калитеевский Р.Е., Громцев Е.К. Внутризаводской транспорт. - Москва: Лесная ппромышленность, 1978.
3. Козорис Г.Ф. Пневматический транспорт деревообрабатывающих предприятий. - Москва: Машиностроение, 1968. - 120 с. 4. Ķigurs J. Pneimotransporta sistēmas. - R.: Liesma, 1978. - 86 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozaru mēnešraksts "Lietaskoks".
2. Starptautiskie žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
3. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt". 4. Žurnāls "Timber Industry Magazine".
Piezīmes
Priekšmets iekļauts MF Kokapstrādes studiju programmas obligātajā daļā (6.semestris).