Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Koksnes griešanas procesi
Kursa kods MatZ2002
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, doc. Andis Ābele

Kursa anotācija
Koksnes pārstrādes tehnoloģiskie procesi ir saistīti ar koksnes mehānisko apstrādi un vienu no tās veidiem - griešanu. Koksnes griešanas procesu kursa uzdevums ir noskaidrot likumsakarības, kas raksturo koksnes un griezējinstrumenta savstarpējo iedarbību griešanas procesā. Kursa apguve rada priekšnosacījumus koksnes griešanas režīmu sastādīšanai, pamatojoties uz optimālā padeves ātruma noteikšanu un izvēloties optimālo griezējinstrumenta veidu, konstrukciju un tā darbīgo elementu parametrus, kas palielina koksnes mehāniskās apstrādes procesu efektivitāti.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - izskaidrot koksnes griešanas procesu jēdzienus un likumsakarības, klasificēt un izskaidrot koksnes mehāniskās apstrādes veidus un apspriest koksnes griešanas procesa būtību un parādības, kas raksturo šos procesus.
Prasme - aprēķināt koksnes griešanas režīmu parametrus, pārbaudīt griezējinstrumentu piemērotību griešanas mērķa sasniegšanai un analizēt koksnes griešanas procesu likumsakarības. Kompotence - izstrādāt un novērtēt koksnes griešanas režīmus, izvēlēties un pilnveidot griezējinstrumentus ar piemērotākajiem parametriem, lai sasniegtu optimālos koksnes griešanas režīmus, un risināt problēmas, kas saistītas ar koksnes mehānisko apstrādi.
Kursa plāns
1 Koksnes mahāniskās apstrādes procesi un to iedalījums
2 Grieznis
3 Koksnes un griežņa savstarpējā iedarbība
4 Virsmu raupjums
5 1. kontroldarbs: koksnes griešanas teorijas pamati
6 Griešanas procesi gateros
7 Griešanas procesi lentzāģmašīnās
8 Optimālie griešanas režīmi gateriem un lentzāģmašīnām
9 Griešanas procesi lentzāģmašīnās
10 Garenzāģēšana ar zāģripām
11 Šķērszāģēšana ar zāģripām
12 Virsmu frēzēšana
13 Koksnes urbšana
14 Koksnes slīpēšana
15 Optimālo slīpēšanas režīmu noteikšana 16 2. kontroldarbs: griešanas procesi kokapstrādes darbmašīnās
Prasības kredītpunktu iegūšanai
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem patstāvīgajiem darbiem;
- jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums kontroldarbos. Gala novērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarbos saņemto punktu skaita.
Pamatliteratūra
1. Tuherms H. Koksnes griešanas teorijas pamati // Lekcija. - Jelgava: LLA, 1979. - 29 lpp
2. Tuherms H. Koksnes griešanas režīmu parametru aprēķini // Lekcija. - Jelgava: LLA, 1984. - 43 lpp. 3. Бершадский Ф. Л., Цветкова Н.И. Резание древесины . - Минск: Вышэйшая школа, 1975.- 303 с.
Papildliteratūra
1. Anders Gronlund. Trabearbetning. - Stockholm: Liber Tryck AB, 1986. - S 494.
2. Кох Петер. Процессы механической обработки древесины / Перевод с английского. - Москва: Лесная промышленность, 1969. - 328 с. 3. Любченко В.И. Резание древесины и древесных материалов // Учебное пособие. - Москва: Лесная промишленность, 1986. - 293 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozaru mēnešraksts "Lietaskoks".
2. Starptautisks žurnāls "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
3. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt". 4. Žurnāls "Timber Industry Magazine".
Piezīmes
Priekšmets iekļauts MF Kokapstrādes studiju programmas obligātajā daļā (3.semestris).