Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Cirsmu darbi
Kursa kods MežZP027
Zinātnes nozare Mežzinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 9
Kopējais stundu skaits kursā 243
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 243
Kursa apstiprinājuma datums 02/02/2021
Atbildīgā struktūrvienība Mežsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., Aleksandrs Saveļjevs
Mg. sc. ing., pasn. Māris Davidāns

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Profesionālās prakses laikā studenti iepazītas ar meža darbu tehnoloģiju, iekārtām, darba un vadības organizāciju mežizstrādes uzņēmumā. Apgūst pirmās praktiskās iemaņas strādājot mežā kā mežstrādnieki, darbu vadītāji, viņu vietnieki vai dublieri.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
Zināšanas - pārzin pareizu vides piesārņojuma likvidēšanu, preventīvo pasākumu lietošanu, lai savlaicīgi izvairītos no vides piesārņojuma, spēj noteikt bojājuma smaguma pakāpi, lai pieņemtu lēmumu tehnikas tālākai apturēšanai (prakses atskaite)
Prasmes – prot noteikt dabā koksnes vainas, atpazīt sortimentu bojājumus un noteikt to cēloņus. (prakses atskaite)
Pārzin harvestera galvas uzmērīšanas sistēmu, sistēmas kalibrēšanas principus un kontroles iespējas. (prakses atskaite) Kompetence - atbildīgi novērtēt dažādus pievešanas apstākļus veicot mežizstrādi, šo apstākļu uzlabošanas veidiem un ieguvumiem, kādi rodas veicot pievešanas darbu apstākļu uzlabošanu un risu dziļuma mērīšanu .(prakses atskaite)
Kursa saturs(kalendārs)
1.Ievads mācību procesā.
2.Pareizi darba paņēmieni un to efektīva pielietošana darbā ar forvarderu.
3. Pareizi darba paņēmieni un to efektīva pielietošana darbā ar forvarderu.
4. Pareizi darba paņēmieni un to efektīva pielietošana darbā ar forvarderu.
5. Pareizi darba paņēmieni un to efektīva pielietošana darbā ar forvarderu.
6. Pareizi darba paņēmieni un to efektīva pielietošana darbā ar forvarderu.
7. Sortimentu kvalitāte un kvalitātes kontrole.
8. Sortimentu kvalitāte un kvalitātes kontrole.
9.Forvardera manipulatora kustības ātruma regulēšana.
10.Harvestera manipulatora un harvestera galvas kustības ātruma regulēšana.
11. Harvestera manipulatora kustības ātruma regulēšana.
12.Pievešanas apstākļu noteikšana, klasifikācija un veicamās darbības apstākļu uzlabošanai.
13.Forvardera un harvesteru vadības sviru regulēšana.
14.Harvestera galvas kalibrēšana.
15.Sortimentu kvalitāte un kvalitātes kontrole. 16.Mežizstrādes procesu atbilstība vides prasībām.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas apgūšana, pārskata iesniegšana sekmīgas prakses ieskaites nokārtošana.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīga iepazīšanās ar mežizstrādes meistara pienākumiem un tos reglamentējošiem dokumentiem. Prakses atskaites sagatavošana atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Prakses programmas apgūšana prakses vietā, iesniegts prakses pārskats,, pozitīvs novērtējums
Obligātā literatūra
1. Sarmulis Z., Apaļo kokmateriālu sagatavošana un piegāde: metodiskie materiāli tehnoloģiskajai praksei. Jelgava, 2006., 39 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata: Autoru kolektīva Rīga “AS Latvijas Valsts meži”, 2008., 108 lpp.
4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010. 5. Davidāns M., Saveļjevs A., Strūbergs A., Traktortehnika meža darbos. Jelgava, 2019, Studentu biedrība Šalkone, 140 lpp.
Papildliteratūra
1. Saliņš Z. Mežs-Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava, 2002. 248 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Meža avīze. ISSN 1407-6187.
2. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667 3. International Forest Industries. ISSN 1392-1355
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.