Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Jaunaudžu apsaimniekošanas riska vadība
Kursa kods MežZ6014
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 24/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mežzinātņu doktors, prof. Olga Miezīte

Kursa anotācija
Studiju kursā apskatīti jēdzieni, kas saistīti ar meža apsaimniekošanas risku un to vadību. Jaunaudžu apsaimniekošanas riska faktoru (abiotiskie, biotiskie un antropogēņie) klasifikācija. Jaunaudžu sanitārā stāvokļa novērtēšanas metodika. Jaunaudžu apsaimniekošanas riska vadība.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - iegūst zināšanas par dažādiem jaunaudžu apsaimniekošanas riska faktoriem, kā arī to bojājumu apzināšanu un klasificēšanu.
• Prasmes - savlaicīgi konstatēt apsaimniekošanas riska faktoru esamību jaunaudzēs, klasificēt tos., pielietot jaunaudžu sanitārā stāvokļa izvērtēšanas metodiku. • Kompetence - apzināt un pamatot jaunaudžu apsaimniekošanas riska faktoru apzināšanas metodiku, izvērtēt un modificēt meža sanitārā stāvokļa apsaimniekošanas paņēmienus.
Kursa plāns
1 Klimata globālo izmaiņu ietekme uz mežaudžu produktivitāti.
2 Risks. Riska zaudējums, aspekti, vadība. Mežaudžu apsaimniekošanas riska faktoru klasifikācija.
3 Jaunaudžu apsaimniekošanas riska faktoru apzināšana.
4 Abiotiskie riska faktori, to raksturojums un ietekme uz jaunaudžu apsaimniekošanu.
5 Edafiskie riska faktori, to raksturojums un ietekme uz jaunaudžu apsaimniekošanu.
6 Biotiskie riska faktori, to raksturojums un ietekme uz jaunaudžu apsaimniekošanu. 1.kontr.
7 Fitopatoloģiskie riska faktori skujkoku tīraudzēs un mistraudzēs, to bojājumu raksturojums un ietekme uz jaunaudžu apsaimniekošanu.
8 Fitopatoloģiskie riska faktori lapkoku tīraudzēs un mistraudzēs, to bojājumu raksturojums un ietekme uz jaunaudžu apsaimniekošanu.
9 Entomoloģiskie riska faktori skujkoku tīraudzēs un mistraudzēs, to bojājumu raksturojums un ietekme uz jaunaudžu apsaimniekošanu.
10 Entomoloģiskie riska faktori lapkoku tīraudzēs un mistraudzēs, to bojājumu raksturojums un ietekme uz jaunaudžu apsaimniekošanu.
11 Antropogēnie riska faktori, to raksturojums un ietekme uz jaunaudžu apsaimniekošanu.2.kontr.
12 Abiotisko, biotisko un antropogēno faktoru bojājumu izvērtēšana.Koku vainagu bojājumu novērtēšanas kritēriji
13 Grauzēju un pārnadžu jaunaudžu bojājumi un to novērtēšana.
14 Jaunaudžu riska faktoru uzskaite un bojājumu izvērtēšana.
15 Jaunaudžu apsaimniekošanas riska ietekmes faktoru raksturojošie lielumi. 16 Jaunaudžu apsaimniekošanas sanitārā stāvokļa izvērtēšana.3. kontr.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi kursā 75 % apmērā vai indivuāla studiju kursa apguve pēc plāna. Pēc literatūras studijām maģistrants raksta eseju par tematu, kas pirms tam ir saskaņots ar studiju kursa pasniedzēju un 20 minūtes prezentē to (esejas un tās prezentācijas vidējais vērtējums veido ieskaites atzīmi) vai arī raksta 3. kontroldarbus. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Monogrāfija. LLU, RTU, DITF. Sast. K. Špoģis. Jelgava: LLU, 2005. 657 lpp.
2. Jaunaudžu veselības stāvokļa analīze. ERAF projekta "Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma" pārskats [tiešsaiste]. O.Miezīte, I.Šmits, A.Indriksons u.c. 2013. [Skatīts 21.10.2016.]. Pieejams: http://maplas.mf.llu.lv/programs/ERAF_Projekta_atskaite_1.3.pdf
3. Mežsaimniecības risku vadības sistēmas programmas prototipa izstrāde. ERAF projekta "Meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma" pārskats [tiešsaiste]. I.Liepa, I.Straupe, O.Miezīte u.c. 2013. [Skatīts 21.10.2016.]. Pieejams: http://maplas.mf.llu.lv/programs.html.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa: Meža entomoloģija. Rīga: studentu biedrība "Šalkone", 2015. 163 lpp. 5. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava", 2006. 218 lpp.
Papildliteratūra
1. Liepa I. Pieauguma mācība. Jelgava: LLU, 1996. 129 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību Centrs, 2003. 352 lpp. 3. Plīse E. Latvijas kokaugu kaitēkļi. Jelgava: LLKIC, 2007. 230 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN 1392-1355.
2. Rural Sustainability Research. Proceedings of LAU. ISSN 1407-4427. Pieejams: http://www.degruyter.com/view/j/plua 3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". ISSN 1407-270X (print),ISSN 2256-0556 (online). Piejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
Piezīmes
Specializētais izvēles studiju kurss maģistra studiju programmās "Meža ekoloģija un mežkopība", "Meža darbi un tehnika", "Meža ekonomika un politika".