Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Maģistra darbs III
Kursa kods MežZ5031
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 5
ECTS kredītpunkti 7.50
Kopējais stundu skaits kursā 200
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 200
Kursa apstiprinājuma datums 25/09/2012
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., prof. Olga Miezīte

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Maģistra darbs ir komplekss pētījums par Latvijas ekosistēmiskās un ilgtspējīgās, ekoloģiskās un komerciālās meža apsaimniekošanas aktuālām tēmām, tas satur līdzšinējo literatūras pētījumu apskatu par pētāmo tēmu. Maģistrants uzsāk empīrisko datu matemātisko apstrādi pēc izstrādātās darba metodikas, rezultātu analīzi un diskusiju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Maģistra darba izstrāde nostiprina maģistranta zināšanas par zinātniskās pētniecības darba posmiem. Izveidojas prasmes meklēt un apstrādāt informāciju, plānot un veikt pētījumus, izmantot un pielietot matemātiskās apstrādes piemērotākās metodes, interpretēt iegūtos rezultātus. Rezultātā maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, rezultātu saturiskai skaidrošanai un izklāstam.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
2 Literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
3 Literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
4 Literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai. 5 Ievākto pētniecisko datu matemātiska apstrāde, rezultātu analīze un diskusija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Individuālā studiju plāna izpilde. Studijas notiek individuāli. Literatūras apskata un darba metodikas abrobācijas iesniegšana darba vadītājam. Pārbaudījuma veids: ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, A. Drēska, I. Liepa, D. Dubrovskis, Z. Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp. 4. Zar J. H. Biostatistical Analysis. New Jersey: Published by Prentice Hall, 1999. 591 p.
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp. 2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry";http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355 3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
Piezīmes
Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas obligātajā daļā.