Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Komercdarbība meža apsaimniekošanā
Kursa kods MežZ4088
Zinātnes nozare Mežzinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 81
Kursa apstiprinājuma datums 02/02/2021
Atbildīgā struktūrvienība Mežsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., lekt. Lita Vanaga

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Students izstrādā ar meža nozari saistītu kursa projektu, kas parāda studenta prasmes pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. Studenti iegūst izpratni par mežsaimniecības uzņēmumu darbības plānošanu, biznesa plāna funkcijām un struktūru.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – pārzin par biznesa plāna struktūru, izstrādes tehnoloģiju, nodokļu aprēķināšanu, metožu pielietošanu. (kursa projekts).
• prasmes – prot sastādīt darbaspēka un materiālo resursu, mārketinga un finanšu plānu.(kursa projekts) • kompetence - spēj atrast visizdevīgāko un vispiemērojamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojot biznesa plānu.(kursa projekts)
Kursa saturs(kalendārs)
1Biznesa plāna izstrādāšana meža apsaimniekošanas saistītā esošā vai jaunā uzņēmumā.
2Uzņēmuma vai idejas apraksts.
3Ražošanas vai pakalpojuma funkcijas nodrošināšana.
4Produkta vai pakalpojuma apraksts.
5Nepieciešamo resursu apraksts
6Uzņēmuma vadība un personāls.
7Tirgus analīze, nozares raksturojums un SVID analīze.
8Mārketinga plāns, mērķa grupas un patērētāji.
9Konkurentu analīze.
10 Sortimenta dažādošanas iespējas, papildus servisi.
11 Produkta vai pakalpojumu realizācija.
12 Cena, tās veidošanas politika.
13 Finanšu plāns
14 Iespējamie riski un to samazināšanas pasākumi.
15 Pieņēmumi, uz kuriem balstīta finansu prognoze. 16 Prezentāciju sagatavošana un aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa projektam.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Students patstāvīgi izstrādā kursa projektu atbilstoši prasībām.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes. Darba aizstāvēšanā students atbild uz jautājumiem par izstrādāto kursa projektu un pētīto tematu. Rezultātā kursa projekta vadītājs novērtē izstrādāto un aizstāvēto kursa projektu.
Obligātā literatūra
1. Sarmulis Z., Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2015. 146 lpp.
2. Purvgalis A. Darba laika izlietojuma izpēte. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2002. 49 lpp. 3. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp. 4. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. Rīga: KIF "Biznesa komplekss", 2000. 100 lpp.
Papildliteratūra
1. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp. 3. Handbook of forest resource economics / edited by Shashi Kant and Janaki R.R. Alavalapati. 2014. p.559.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks : starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505 3. Meža Avīze. Nr. 1 (decembris, 1998)- Rīga : Zaļais Sīriuss, 1998- nr. ISSN 1407-6187
Piezīmes
Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.