Excel
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā
Kursa kods MežZ4072
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekonomika un politika
Kredītpunkti 4.5
ECTS kredītpunkti 6.75
Kopējais stundu skaits kursā 180
Lekciju stundu skaits 40
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., vieslekt. Lita Vanaga

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
MežZ4032 [GMEZ4032] Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar Latvijas un ES normatīvajiem aktiem, mežsaimniecības likumdošanu, LR Meža politiku, meža ražošanas procesu struktūru un organizāciju. Uzņēmējdarbību, tās formām un ieviešanu mežsaimniecībā un mežizstrādē. LR mežsaimniecības un mežizstrādes ražošanas organizācija un plānošana brīvā tirgus ekonomikas apstākļos. Darba laika izpētes metodes un pielietošana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apgūšanas rezultātā studenti iegūst zināšanas par nozīmīgākajiem tiesību aktiem meža nozarē. Iepazīstas ar komercdarbības formām un to praktisko pielietošanu. Iegūtās zināšanas studenti prot izmantot praktiskajā darbā. Ir kompetenti izvērtēt uzņēmuma attīstības iespējas.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Latvijas meža politika, tās saistība ar meža likumdošanu. Latvijas meža likumdošanu ietekmējošie faktori.
2 Likuma jēdziens. Likumdošanas process. Likumu un normatīvo aktu hierarhija. Meža likums.
3 Ar meža nozari saistītie starptautiskie procesi un prasības – līgumi, konvencijas un vienošanās.
4 ES nostādnes meža apsaimniekošanas jautājumos – saistošās direktīvas, regulas, nolikumi.
5 Mežu apsaimniekošana un izmantošana. Meža nozaru ražošanas organizācija. Ražošanas resursi un to raksturojums.
6 Uzņēmējdarbības būtība, sfēras un veidi meža apsaimniekošanā. Uzņēmējdarbības vide, tās raksturojums un novērtējums.
7 Pasākumu kompleksa sagatavošana (izstrādāšana) uzņēmuma saimnieciskās darbības uzsākšanai.
8 Uzņēmuma vadīšanas organizatoriskā struktūra.
9 Uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanas pamatprincipi.
10 Komercdarbības formas meža apsaimniekošanā. Uzņēmuma finanšu plānošanas pamatprincipi.
11 Ražošanas procesa kontroles t.sk. produkcijas kvalitātes kontroles organizācija uzņēmumā.
12 Mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmumu darbības plānošana.
13 Biznesa plāns un tā izstrādāšanas pamatprincipi.
14 Produkcijas realizācija un noieta stimulēšana.
15 Personālvadība uzņēmumā 16 Uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt: 1) uzrakstītiem un ieskaitītiem četriem kontroldarbiem; 2) izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam; 3) nokārtotam eksāmenam.
Pamatliteratūra
1. Grīnfelds A. Meža darba izmaksas. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
2. Purvgalis A. Uzņēmumu cenu politika. Jelgava: LLU, 2007. 58 lpp.
3. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 125 lpp. 4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
Papildliteratūra
1. Klauss A. Uzņēmējdarbība. Ventspils: Ventspils augstskola, 1998. 213 lpp
2. Buongiorno J., Gilles J. Forest management and economics. New York. Macmillan publishing company, 2001. 285 p. 3. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Žurnāls „Kapitāls” ISSN 1407-2505 3. Laikraksts "Meža avīze" ISSN 1407-618
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mežinženieris" obligātajā daļā.