Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Loģistika un komunikaciju tehnika I
Kursa kods MežZ4069
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 10
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 22
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., Jānis Krūmiņš

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz zināšanas par kokmateriālu un citu meža resursu kustību pamatprincipiem. Aplūkotas dažādas plūsmas loģistikā un to uzraudzības sistēmas. Kursa bāzi veido loģistikas teoretiskie pamati, mežizstrādes un kokmateriālu transporta tehnoloģiskie rādītāji un iespējas kokmateriālu kustību plānošanā. Detalizēti apskatīti apaļo kokmateriālu kustības loģistiskie risinājumi un attēcīgo datorprogrammu izmantošana kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšanā. Aplūkoti ekonomiskie aspekti meža nozares loģstikā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: Studiju kurs apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par loģistikas būtību, loģistikas plūsmām un transportēšanas sistēmas organizāciju, darbību un lomu meža nozarē. Prasmes un kompetences: Pēc studiju kursa apguves studenti mācēs organizēt loģistikas ķēdes mežizstrādē un kokmateriālu transportā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Loģistikas teorijas pamatprincipi, to piemērošana mežizstrādē un kokmateriālu transportā.
2 Materiālo plūsmu loģistika
3 Informācijas plūsmu loģistika
4 Finansu plūsmu loģistika
5 Transporta loģistika un infrastruktūra
6 Krājumu veidi un to vadīšana loģistikas sistēmā
7 Loģistikas pakalpojumi meža nozarē 8 Koksnes piedāvājums un pieprasījums Latvijā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem (25 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītam kontroldarbam (25 % no kopējā vērtējuma) un sekmīgi nokārtotām eksāmenam (50 % no kopējā vērtējuma).
Obligātā literatūra
1. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. - Rīga: Vaidelote, 2003. - 359 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. - Rīga: Vaidelote, 2003. - 540 lpp.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai.: Petrovskis & Ko, 2006. - 153 lpp. 4. G. Ķeniņš-Kings. Modernā apgāde. Labāk, lētāk un laikā. - Rīga: Valters un Rapa, 2000. - 238 lpp.
Papildliteratūra
1. Э. О. Салминен, А. А. Борозна, Н. А. Тюрин Лесопромышленная логистика, ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. 260 c.
2. Gourdin K.N. Global Logistics Management: a Competitive Advantage for the 21st Century.- Malden: Blackwell Publishing, 2006.- 318 p. 3. Бенсон Д., Уайтхед Д. Ж. Транспорт и доставка грузов. Москва: Транспорт, 2002. 112 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041. 2. Baltijas Koks: BTJ: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667.
Piezīmes
Kurss iekļauts MF profesioonālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā nepilna laika studijās.