Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Biomasas izmantošana enerģētikā I
Kursa kods MežZ4066
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 22
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10
Kursa apstiprinājuma datums 22/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Agris Zimelis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa pirmajā daļā apgūšanai paredzēti jautājumi, kuri saistīti ar biomasas izmantošanu siltumenerģijas un degvielas ražošanā vispār. Otrā daļa paredzēta konkrētiem tehnoloģiskiem paņēmieniem un to risinājumiem enerģētiskās koksnes savākšanai, uzglabāšanai un izmantošanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc studiju kursa studentiem būs zināšanas un izpratne par pieejamo enerģētisko apjomu prognozēšanu kā arī par lietderīgu biomasas izmantošanu mūsdienu siltuma iekārtās. Pietiekama kompetence, lai formulētu un pamatoti izteiktu savu viedokli attiecībā uz meža biomasas izmantošanu, prasme izvēlēties koksnes biomasas sagatavošanai piemērotāko tehnoloģiju un iekārtas, spēt orientēties tirgus pieprasījumā un piedāvājumā pēc biomasas, kas attiecas uz tās izmantošanu enerģētikā - tās ir citas, no studiju kvalitātes viedokļa nozīmīgas, iespējas studentiem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Kursa saturs. Pamatjēdzieni.
2 Stāvoklis Latvijā un citās valstīs.
3 Biomasas vieta kopējā energo bilancē Latvijā.
4 Biomasas potenciāls.
5 Biomasas uzglabāšanas iespējas un prasības.
6 Katlumāju veidi. Katlumāju piemērotība biomasas izmantošanai.
7 Enerģētiskās prasības koksnes biomasas izmantošanai siltumražošanā. 8 Koksnes biomasas krautnēšanas, glabāšanas tehnoloģijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem (25% no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem (35 % no kopējā vērtējuma), sekmīgi nokārtotām eksāmenam(40 % no kopējā vērtējuma). Sekmīgu eksāmena vērtējumu var saņemt automātiski, ja neviena praktiska darbā un kontroldarbā novērtējums nav zemāks kā 7 ("labi")
Pamatliteratūra
1. Saliņš Z. Cirsmu izstrādes mehanizācija.R.: Zvaigzne, 1987. 188 lpp.
2. Lazdiņš A. Meža biomasas sagatavošana un izmantošana. Valsts SIA Vides projekti. 2006. 54 lpp. 3. Špoģis K., Mihejeva L. u.c. Politika, stratēģija un vadīšana lauku uzņēmējdarbībā. Jelgava, 1999. 262 lpp.
Papildliteratūra
1. Meža politika. Rīga, VMD., 1998. 2. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā. Jelgava: LLU, RTU, 2005. 657 lpp.
Piezīmes
Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" nepilna laika studijām.