Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Meliorācija un kokmateriālu transports II
Kursa kods MežZ3055
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Andris Drēska

Kursa anotācija
Meža nosusināšana un meža infrastruktūras uzlabošana ir priekšnosacījums meža kompleksai apsaimniekošanai. Meža ceļu kā transporta artēriju loma, pa kurām var piekļūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu. Speciāla autotransporta tehnoloģiskā aprīkojuma nepieciešamība mežā sagatavoto dažāda veida kokmateriālu izvešanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Kursa apguve studentiem sniedz zināšanas par meliorācijas un ceļu būves nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem, kokmateriālu izvešanas autotransporta tehnoloģisko aprīkojumu un transportdarbu organizāciju. Rezultātā tiek apgūta prasme sagatavot projektēšanas uzdevumus infrastruktūras objektiem, novērtēt projektu un izpildīto būvdarbu kvalitāti. Organizēt kokmateriālu transportu un līdz ar to iegūta kompetence darbam par mežizstrādes iecirkņa meistaru vai loģistikas speciālistu.
Kursa plāns
1 Autotransporta ritošā sastāva klasifikācija, vispārējs raksturojums.
2 Kokmateriālu kravu veidi, to raksturojums.
3 Piekabju sistēmas, to veidi.
4 Garummaiņas piekabes, to uzbūve, attāluma noteikšana starp kūleņiem.
5 Automobīļa tehnoloģiskais aprīkojums darbam ar garummaiņas piekabēm.
6 Puspiekabes, to uzbūve un izmantošanas iespējas kokmateriālu transportdarbos.
7 Piekabes, to uzbūve un izmantošanas iespējas.
8 Autovilcienu komplektēšanas principi atzarotu stumbru izvešanai.
9 Autovilcienu komplektēšanas principi sortimentu izvešanai.
10 Autovilcieni šķeldu transportam.
11 Piekabju sistēmu elektroiekārta un bremžu sistēmas.
12 Piekabju asu piedziņas principi.
13 Piekabju uzturēšana un remonts.
14 Darba drošības noteikumi kokmateriālu transportdarbos.
15 Kokmateriālu izvešanas darbu organizācija. 16 Loģistika kokmateriālu transportdarbos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāizpilda visi praktiskie darbi, jāuzraksta kontroldarbs un jānokārto eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana: tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. 72 lpp.
3. Вырко Н.П. Строительство и эксплуатация лесовозных дорог: учебник. Минск: БГРУ, 2005. 446 с. 4. Ašmanis G., Neicinieks M., Neimanis A. u.c. Meža autoceļu rokasgrāmata. Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.
Papildliteratūra
1. Drēska A. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.
2. Drēska A. Meliorācija un kokmateriālu transports: mācību līdzeklis kursa projekta izstrādei: Jelgava: LLU, 2011. 43 lpp. 3. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. [Smiltene] : Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 208 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667 2. Meža avīze, ISSN 1407-6187
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā nepilna laika studijās.