Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Mežsaimniecības darbu mehanizācija I
Kursa kods MežZ3048
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 12
Lekciju stundu skaits 6
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 6
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu maģistrs, vieslekt. Andris Sladzevskis
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Kursa anotācija
Studiju kursā tiek apskatīta meža mašīnu uzbūve un tehnoloģijas. Iegūtās zināšanas ļauj izprast mežizstrādē lietojamo mašīnu darbības pamatprincipus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principiem, prasme veikt mežizstrādes tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, kā arī kompetences līmenis, lai konsultētu meža nozarē strādājošos par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē.
Kursa plāns
1 Mežizstrādes mašīnu uzbūves pamati.
2 Harvestera ekspluatācija.
3 Forvardera ekspluatācija.
4 Harvardera ekspluatācija.
5 Mežizstrādes mašīnu elektrosistēmas.
6 Mežizstrādes mašīnu dzinēju darbības pamati.
7 Mežizstrādes mašīnu spēka pārvadi.
8 Mežizstrādes mašīnu hidrauliskās sistēmas.
9 Mežizstrādes mašīnu strēles darbības pamatprincipi.
10 Mežizstrādes mašīnu hidromanopulātora darbības pamatprincipi.
11 Harvestera galvas uzbūves principi.
12 Harvardera galvas uzbūve un darbības pamatprincipi.
13 Harvestera informācijas sistēmas.
14 Forvardera informācijas sistēmas.
15 Harvesterai ekārtu kontrolmērījumi. 16 Harvardera iekārtu kontrolmērījumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Pārbaudījuma veids ieskaite. Ieskaites saņemšanai jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, nodotiem un sekmīgi aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.
Pamatliteratūra
1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga 2006.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Rīga: Festo, 2000. 283 lpp.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001. 4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.
Papildliteratūra
1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Rīga: Jelgava, 2008.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667 2. International forest industries, ISSN 1392-1355
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" nepilna laika studiju obligātajā daļā.