Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Meža darbi un tehnika I
Kursa kods MežZ3043
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. silv., Jānis Liepa
Dr. sc. ing., asoc. prof. (Emeritus) Ziedonis Sarmulis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Šis praktiskas ievirzes studiju priekšmets sniedz nepieciešamās zināšanas motorinstrumentu izmantošanai meža darbos un to uzturēšanai tehniskā kārtībā. Tas veido teorētisko pamatu gan praktiskās apmācības uzsākšanai, gan pareizu lēmumu pieņemšanai ražošanas apstākļos kokmateriālu sagatavošanā cirsmās un meža jaunaudžu kopšanā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta operāciju tehnoloģijai
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par meža darbos lietojamo motorinstrumentu uzbūvi, to darbību un traucējumu novēršanu. Iegūst prasmes izvēlēties piemērotus motorinstrumentus dažādiem mežsaimnieciskiem un mežizstrādes darbiem, lietojot dažādu darbu izpildes tehnoloģijas.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Motorinstrumentu vispārējā uzbūve. Pamatsastāvdaļas. Vadības un drošības ierīces.
2 Motora galveno mehānismu un sistēmu uzbūve, darbība, traucējumi, to novēršana.
3 Spēka pārvada uzbūve, darbība, traucējumi, to novēršana. Zāģēšanas aparāta ekspluatācija.
4 Zāģa ķēdes asināšana, eļļošana, spriegošana. Citu griezējinstrumentu uzturēšana.
5 Startera, vadības un drošības ierīču uzturēšana darba kārtībā.
6 Krūmgriežu griezējinstrumentti, uzkabe, dažādi pievienojamie instrumenti, kurus izmanto meža darbos.
7 Koku nozāģēšanas tehnika un rekomendējamie paņēmieni. Bištamu koku gāšana.
8 Stumbru atzarošanas tehnoloģija, pareizi atzarošanas paņēmieni.
9 Stumbru sagarumošanas tehnoloģija. Pareizi darba paņēmieni.
10 Koku gāšanas, atzarošanas, sagarumošanas un nokraušanas kompleksā tehnoloģija, joslas un paliktņa metodes.
11 Darba organizācija cirsmu izstrādē ar benzīna motorzāģiem dalvenajās un starpcirtēs.
12 Cirsmas tehnoloģiskais plānojums, strādājot ar benzīna motorzāģiem
13 Darba tehnoloģija un darba vietas plānojums, strādājot ar krūmgriežiem.
14 Darba drošības noteikumi koku gāšanā, atzarošanā un sagarumošanā.
15 Īpaši noteikumi vējgāžu, vējlaužu, sanitāro ciršu un zemnieku saimniecību mežu izstrādē. 16 Pasākumi apkārtējās vides aizsardzībai, strādājot ar benzīna motorzāģiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi izpildīti visi laboratorijas darbi (40% no kopējā vērtējuma) un nokārtota ieskaite (60% no kopējā vērtējuma)
Obligātā literatūra
1. Motorzāģis - Lietošana un apkope. Zviedrijas nacionālā mežsaimniecības pārvalde, 1997. 65 lpp.
2. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: LLU Meža izmantošanas kat., Zvaigzne, 1999. 75 lpp. 3. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava : LLU Meža ekspluatācijas kat., 1997. 80 lpp.
Papildliteratūra
1. Benzīna motorinstrumentu lietošanas instrukcijas. 2. Benzīna motorzāģus un motorinstrumentu ražojošo (tirgojošo) firmu prospekti.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667 2. International Forest Industries. ISSN 978-989-643-016-00
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.