Kursa nosaukums Meža resursu izmantošana
Kursa kods MežZ3024
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža darbi un tehnika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mežzinātņu doktors, asoc. prof. Linards Sisenis

Kursa anotācija
Studiju kurss dod izpratni par koksnes un nekoksnes resursu izmantošanu dažādu produktu ražošanai, par nekoksnes vērtībām, to ieguvi un izmantošanu, rekreāciju mežā un meža pakalpojumu lomu cilvēka dzīvē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
* zināšanas par meža koksnes un nekoksnes vērtībām, to izmantošanu un izmantošanas perspektīvām;
* prasmes plānot meža resursu racionālu izmantošanu; * kompetence; pareizi izvēlēties tehnoloģiju un mehanizācijas līdzekļus meža resursu izmantošanā.
Kursa plāns
1 Kursa saturs. Literatūra. Meža resursu vispārējs raksturojums pasaulē un Latvijā.
2 Meža resursu apjomi, to uzskaites iespējas.
3 Kokzāģēšanas atliekas, to izmantošana, šķeldas, brikēšu, kokskaidu granulu ražošana.
4 Kontroldarbs par 1-3 nedēļās apskatītajiem tematiem.
5 Koksne kokogļu ražošanai, kurināmās malkas ieguve.
6 Meža infrastruktūras apauguma iegūšana un izmantošana enerģētiskā
7 Enerģētiskās koksnes ieguves plantācijas.
8 Kontroldarbs par 4-7 nedēļās apskatītajiem tematiem.
9 Medību saimniecība.
10 Rekreācijas iespējas mežā.
11 Meža resursi pārtikai.
12 Kontroldarbs par 9-11 nedēļās apskatītajiem tematiem.
13 Zaleņa ieguve un izmantošana.
14 Koksnes ķīmiskā pārstrāde.
15 Ārstniecības augi, to izmantošana. 16 Kontroldarbs par 13-15 nedēļās apskatītajiem tematiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi (60% no ieskaites kopējā vērtējuma), izstrādāts, iesniegts un auditorijā aizstāvēts (prezentējot prezentāciju) praktiskais darbs - eseja par studenta brīvi izvēlētu tematu kursa ietvaros (40% no ieskaites kopējā vērtējuma); kopējais ieskaites vērtējums ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp. 2. Saliņš Z. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 1999. 270 lpp.
Papildliteratūra
1. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU Meža ekspluatācijas katedra, 1997. 79 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Meža Avīze, ISSN 1407-6187 2. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.