Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Medniecība
Kursa kods MežZ2005
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., prof. (Emeritus) Andrejs Dreimanis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti izvēlas vai izpilda kursa darbu Medniecībā no katedras piedāvātajiem tematiem. Studenti apgūst zinātniskās literatūras meklēšanu, tās konspektēšanu un zinātniskā referāta sagatavošanas metodiku. Sagatavotais referāts padziļina studentu kompetenci vienā no specialitātes studiju priekšmetiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Papildus zināšanas par medniecības teorētiskajiem pamatiem un praktisku izmantošanu.
•Prasmes meklēt un apkopot informāciju izvēlētajā jautājumā. • Kompetence sadarbībā ar darba vadītāju izstrādāt bakalaura darba metodiku un ievākt nepieciešamos datus.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Paskaidojumi par kursa darba izpildi.
2
3
4
5 Konsultācijas par kursa darbu.
6
7
8
9 10 Konsultācijas par kursa darbu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Referātu sagatavo patstāvīgo studiju laikā. Ieskaiti saņem par kvalitatīvi sagatavotus un aizstāvētu kursa darbu.
Pamatliteratūra
1. Dreimanis A. Medījamo dzīvnieku populāciju veidošana: Lekcija. Jelgava: LLA,1990. 28 lpp. 2. Dreimanis A. Biotehniskie pasākumi medību saimniecībā: Lekcija. Jelgava: LLU,1992. 31 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Medības. Makšķerēšana. Daba. ISSN 1407-0527. 2. Jaunākais mežsaimniecībā; Mežzinātne. ISSN 1407-270X.
Piezīmes
Kursa darbs iekļauts Mežzinātnes akadēmiskās studiju programmas obligātās izvēles tajā daļā.