Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Sugu un biotopu aizsardzība
Kursa kods MežZ2003
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mežzinātņu doktors, prof. Inga Straupe

Kursa anotācija
Studiju kursā apskatītas vides aizsardzības politikas prioritārās problēmas Latvijā. Raksturota bioloģiskā daudzveidība. Studenti iegūst zināšanas par meža veģetācijas attīstību Latvijā pēcleduslaikmetā. Analizēti boreālie skujkoku meži, Eiropas platlapju meži, Eirosibīrijas melnalkšņu staignāji, to biotopi. Definēti mežaudžu atslēgas biotopi. Apskatīta biotopu un sugu aizsardzība mežā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas- raksturot Latvijas meža biotopus un ar tiem saistīto bioloģisko daudzveidību;
prasmes-aprakstīt bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgus struktūrelementus meža biotopos; kompetence-analizēt un ieteikt meža biotopu un ar tiem saistītās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un apsaimniekošanas iespējas.
Kursa plāns
1 Vides aizsardzības politikas prioritārās problēmas Latvijā.
2 Jēdziens par bioloģisko daudzveidību.
3 Veģetācijas attīstība Latvijā pēcleduslaikmetā.
4 Boreālie (ziemeļu) skujkoku meži.
5 Boreālie (ziemeļu) skujkoku meži.
6 Eiropas nemorālie platlapju meži.
7 Eiropas nemorālie platlapju meži.
8 Eirosibīrijas melnalkšņu staignāji.
9 Eirosibīrijas melnalkšņu staignāji.
10 Lauces. Mežmalas. Ūdeņi mežā.
11 Purvi, to iedalījums. Purvu aizsardzība.
12 Mežaudžu atslēgas biotopi jeb dabiskie meža biotopi.
13 Speciālās biotopu sugas un indikatorsugas. Struktūrelementi mežā.
14 Dabisko meža biotopu apsaimniekošana.
15 Sugu un biotopu aizsardzības problēmas un risinājumi. 16 Sugu un biotopu aizsardzības problēmas un risinājumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Apmeklētas lekcijas 75% apjomā. Sekmīgi uzrakstīts tests. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Latvijas biotopi. Rīga: Latvijas dabas fonds, 2001. 96 lpp.
2. Mežaudžu atslēgas biotopu rokasgrāmata. Rīga: VMD, 2000. 127 lpp.
3. Sugu un biotopu aizsardzība mežā. Rīga: Dabas aizsardzības pārvalde, 2006. 96 lpp. 4. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. / galvenais redaktors Ainārs Auniņš ; autori: Ainārs Auniņš ... [u.c.]. Rīga: LDF, 2010. 319 lpp.
Papildliteratūra
1. Sugu enciklopēdija Latvijas daba. [tiešsaiste]. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.latvijasdaba.lv/
2. Račinska I. Rokasgrāmata ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem. Rīga, 2002. 96 lpp. 3. Bobiec A.. et al. The afterlife of a tree. WWF Poland, 2005. 252 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls "Vides vēstis". Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939
2. Rakstu krājums "Latvijas veģetācija". Rīga: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. ISSN 1407-3641 3. Rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: LVMI Silava. ISSN 1407-270X
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mežinženieris izvēles daļā.