Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība kokapstrādes uzņēmumos
Kursa kods MežZ1011
Zinātnes nozare Mežzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 8
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mežzinātņu doktors, asoc. prof. Jānis Krūmiņš

Kursa anotācija
Studiju kursa darba ietvaros studenti izstrādā biznesa plānu konkrētam kokapstrādes uzņēmumam, praktiski pielietojot teorētiskajā kursā apgūtās zināšanas. Kursa darba nobeigumā tiek veikta izstrādātā plāna prezentācija un aizstāvēšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par kokapstrādes uzņēmuma biznesa plāna mērķiem, svarīgākajās sastāvdaļās iekļaujamo informāciju un plāna izstrādāšanas secību.
• Prasmes secīgi izstrādāt un aprakstīt biznesa plāna sastāvdaļas, izveidot kopsavilkumu un veikt biznesa plāna prezentāciju. • Kompetence - students māk meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju izvēlētā uzņēmuma vai idejas biznesa plāna izstrādei, aizstāvēt sava biznesa plāna dzīvotspēju.
Kursa plāns
1 Biznesa plāna izstrādāšanas mērķis un svarīgākās sastāvdaļas. Tēmu izvēle biznesa plānam.
2 Uzņēmuma vai idejas apraksts.
3 Produkta vai pakalpojuma apraksts.
4 Ražošanas vai pakalpojuma funkcijas nodrošināšana.
5 Nepieciešamo resursu apraksts.
6 Uzņēmuma personāls.
7 Tirgus analīze. 8 Finanšu plāns
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātam un aizstāvētam biznesa plānam.
Pamatliteratūra
1. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Pols Barovs. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
2. Mazā biznesa kurss. Sniedze Joma. Rīga: Jumava, 2006. 326 lpp.
3. Biznesa vadības tehnoloģijas. Forands Ilgvars. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 304 lpp. 4. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sastādīja Gundega Pelše, Indra Ruperte. Rīga: Jumava, 2003. 359 lpp.
Papildliteratūra
1. The successful business plan, secrets & strategies. Abrams Rhonda. Palo Alto: The Planning shop, 2003. 417 p.
2. Savs bizness. Aiva Vīksna. Rīga: Lietišķās informacijas dienests, 2009. 232 lpp. 3. Vadībzinātne. Ekonomika. Rakstu krājums. Ivars Brīvers u.c. Rīga: Biznesa un finanšu pētniecības centrs, 2009.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dienas bizness, ISSN 1407-2041
2. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667 3. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355
Piezīmes
Kursa darbs iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" obligātajā daļā pilna laika studijās.