Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Mežsaimniecības pamati
Kursa kods MežZ1008
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., prof. Olga Miezīte

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Meža ekosistēmas uzbūve un notiekošie procesi. Meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi. Koki un krūmi. Koku caurmēra un augstuma mērīšana. Koku diferencēšanās. Meža izmantošanas veidi. Kokmateriālu iegūšana. Ciršu veidi. Meža tipoloģijas pamati. Meža atjaunošana. Meža apsardzība pret uguni.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par meža ekosistēmas un meža tipoloģijas pamatatziņām, meža izmantošanas un atjaunošanas veidiem, kā arī par meža apsardzību pret uguni. Studenti pēc kursa apgūšanas prot izdalīt mežu edafiskās rindas, noteikt dažāda veida audžu uzbūves elementus un aprēķināt to dendrometriskos rādītājus. Izprot meža ciršanas un atjaunošanas veidus, kā arī meža apsardzības profilaktiskos pasākumus un meža ugunsgrēka sekas atkarībā no ugunsgrēka veida. Pēc studiju kursa apguves studenti ir kompetenti meža terminoloģijā un meža notiekošo mežsaimniecisko procesu klasificēšanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Mežsaimniecības, mežkopības un mežzinātnes jēdzieni. Pasaules, Eiropas un Latvijas meži.
2 Meža ekosistēmas jēdziens, struktūra un pamatfunkcijas.
3 Meža uzbūves elementi: mežaudžu veidi un to sastāvs.
4 Mežaudžu raksturojošie lielumi: valdošā un galvenā koku suga, bonitāte, vecumklases, vecumgrupas.
5 Mežaudžu raksturojošie lielumi: audzes sastāvs, biezība, biezums, audzes šķērslaukums un audzes krāja.
6 Meža ekosistēmas, meža uzbūves elementi un raksturojošie lielumi.1.kontroldarbs.
7 Meža tipoloģija. Edafiskās rindas, to noteikšana dabā. Meža ekosistēmu tropiskuma grupas.
8 Sausieņu, slapjaiņu, purvaiņu, āreņu un kūdreņu edafisko rindu raksturojums.
9 Meža izmantošanas veidi un to raksturojums.
10 Galvenās cirtes veidi: kailcirtes un izlases cirtes.
11 Kopšanas cirtes, to uzdevumi un ietekme uz audzes augšanu. Sanitārās cirtes, rekonstruktīvās un citas cirtes.
12 Meža tipoloģija un meža izmantošana. 2.kontroldarbs.
13 Meža dabiskā un mākslīgā atjaunošana.
14 Meža apsardzība. Meža ugunsgrēku veidi. Profilaktiskie pasākumi ugunsgrēku skaita samazināšanai un izplatīšanai.
15 Ugunsnovērošanas torņi. Meža ugunsgrēku dzēšanas paņēmieni un taktika. 16 Meža atjaunošanas veidi un meža apsardzība. 3.kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Visiem kontroldarbiem, praktiskiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmena vērtējums ir visu semestra pārbaudījumu vidējā aritmētiskā balle: students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu, laboratorijas un praktisko darbu var iegūt, ja vismaz 50% no kontroldarba, praktiska un laboratorijas darba jautājumiem atbildēti pareizi.
Obligātā literatūra
1. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera SIA, 2004. 455 lpp.
2. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne,1993. 89. lpp.
3. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zinātne, 1991. 303 lpp. 4. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. A/S LVM, 2017, 219 lpp.
Papildliteratūra
1. Broka J. vad. autoru kolektīvs. Meža enciklopēdija. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
2. Autoru kolektīvs Meža rokasgrāmata. Rīga: Elektrības institūts, 2000. 221 lpp. 3. Miezīte O. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem "Mežsaimniecības pamati". 2010.
Periodika un citi informācijas avoti
1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355. 3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
Piezīmes
Kurss iekļauts " Mežzinātnes" akadēmiskās studiju kursa obligātās izvēles daļā.