Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Medniecība
Kursa kods MežZ1001
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 24
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mežkopības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mežzinātņu doktors, prof. (Emeritus) Andrejs Dreimanis

Kursa anotācija
Kursa uzdevums dot zināšanas medību saimniecības darbības plānošanai un analīzei. Sniedz zināšanas par medību ierīcību, dzīvnieku uzskaiti, pieļaujamo dzīvnieku skaitu, nomedīšanas limitu un medījamo dzīvnieku populāciju veidošanu, dzīvnieku un vides aizsardzību. Zināšanas tiek nostiprinātas laboratorijas darbos.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs: Zināšanas par medību saimniecības teorētiskajiem pamatiem un to praktisku pielietojumu; Prasmes bonitēt medību platības, apstrādāt dzīvnieku uzskaites datus. Kompetence izmantot zināšanas medību saimniecības plānošanai.
Kursa plāns
1 Medniecības jēdzieni un vēsture. Medību produkcija un trofejas.
2 Medījamo zīdītāju sugu apskats.
3 Medījamo putnu sugu apskats.
4 1.kontroldarbs par zīdītājiem un putniem.
5 Medību ierīcības saturs un medību platību bonitēšana..
6 Pieļaujamā dzīvnieku skaita noteikšanas principi.
7 Dzīvnieku uzskaites uzdevumi un metodes.
8 Dzīvnieku uzskaite ar izdzīšanu, lenkšanu.
9 2kontroldarbs. Dzīvnieku bioloģiskais un saimnieciskais pieaugums.
10 2kontroldarbs. Dzīvnieku bioloģiskais un saimnieciskais pieaugums.
11 Medījamo dzīvnieku populāciju veidošanas principi. Populāciju vecuma piramīdas
12 Stirnu, staltbriežu, aļņu un meža cūku populāciju veidošana.
13 3 kontroldarbs. Dzīvnieku aizsardzība. Biotehnisko pasākumu klasifikācija..
14 Biotehniskie pasākumi medību saimniecībā.
15 4.kontrodarbs. Medību likums un noteikumi. Medību termiņi. Medību veidi un to salīdzinājums. 16 Medību praktiska norise un organizācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Programmā paredzēto laboratorija darbu izpilde, patstāvīgā darba tematu apguve. Studentiem sekmīgi jāuzraksta 4 paredzētie kontroldarbi.
Pamatliteratūra
1. Dreimanis A. Medījamo pārnadžu populāciju izkopšana. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2007. 18 lpp.
2. Dreimanis A. Medījamo dzīvnieku uzskaite un nomedīšanas limits. Jelgava: LLU Mežkopības katredra, 2007. 21 lpp. 3. Dreimanis A. Medījamo dzīvnieku dzīves apstākļu uzlabošana. Jelgava: LLU Mežkopības katedra, 2004. 18 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Rakstu krājums: Mežzinātne. ISSN 1407-270X. 2. Medības. Makšķerēšana. Daba. ISSN 1407-0537.
Piezīmes
Kurss iekļauts Mežinženieru profesionālās studiju programmas pilna un nepilna laika studentiem.