Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Teorētiskā mehānika II
Kursa kods Meha4009
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Teorētiskā mehānika
Kredītpunkti 2.5
ECTS kredītpunkti 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 20
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20
Kursa apstiprinājuma datums 19/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē, vieslekt. Mārtiņš Dauvarts

Kursa anotācija
Studenti apgūst materiālo objektu mehāniskās kustības un to stāvokļu izpēti, kā arī ķermeņa punktu kinemātisko parametru noteikšanu un kustības diferenciālvienādojumu sastādīšanu. Attīsta loģisko domāšanu un veido zināšanu bāzi tehnisko disciplīnu apguvei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - apraksta ar vienādojumiem materiālo objektu mijiedarbību, kustību un kustību atkarībā no spēkiem.
prasmes - risina objektu mijiedarbības vienādojumus, kustības likumus, sastāda kustības diferenciālvienādojumus un atrod statiskos un kinemātiskos kustības raksturotājus. kompetence - izskaidro, pamato vispārējos spēku, spēkpāru iedarbības likumsakarības un objektu līdzsvara nosacījumus, kustības veidus no ģeometriskā viedokļa un spēkiem, kādi darbojas uz materiālo objektu. Spēja izmantot teorētiskās mehānikas pamatprincipus praktiskajā un zinātniskajā darbībā, kā arī tehnisku inovatīvu procesu izgudrošanā un īstenošanā.
Kursa plāns
1 Klasiskās mehānikas pamatlikumi. Pirmais dinamikas pamatuzdevums Dekarta koordinātu sistēmā. Piemērs.
2 Pirmais dinamiskais pamatuzdevums dabiskajā koordinātu sistēmā. Piemērs.
3 Otrais dinamikas pamatuzdevums dabiskajā koordinātu sistēmā. Piemērs.
4 Punkta brīvas taisnvirziena svārstības. Atsperē iekārta ķermeņa brīvas svārstības.
5 Materiāla punkta uzspiestas svārstības bez pretestības. Dinamiskuma koeficients. Rezonanse.
6 Uzspiestas svārstības ar pretestību. Datora pielietošana svārstīgo sistēmu aprēķinos.
7 Svārstību parametru optimizēšanas metodes. Mehāniskas sistēmas masas centrs. Masu inerces moments.
8 Šteinera teorēma. Vienkāršu ķermeņu inerces momenti. Patstāvīga un mainīga spēka darbs.
9 Smaguma un elastības spēka darbs. Spēka momenta darbs. Jauda. Cieta ķermeņa kinētiskā enerģija.
10 Kinētiskās enerģijas izmaiņas teorēma. Inerces spēks. Dalambera princips materiālam punktam.
11 Dalambera princips mehāniskai sistēmai. Dinamiskās reakcijas.
12 Analītiskā mehānika. Mehāniskās sistēmas saites.
13 Virtuālie pārvietojumi. Virtuālie darbi. Virtuālo pārvietojuma principa pielietošanas metodika.
14 Dinamikas vispārīgais vienādojums.
15 Kustības daudzuma moments. Rotācijas kustības diferenciālvienādojums. 16 Pārskata lekcija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmenu var kārtot, ja izpildīti un aizstāvēti visi mājas darba uzdevumi un sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
Pamatliteratūra
1. Dobelis H., Tehniskā mehānika [tiešsaiste]. RTU, Liepājas filiāle, 2007. [Skatīts 12.10.2011.]. Pieejams: http://old.lvt.lv/viewpage.php?page_id=66
2. Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics. Statics. New York: John Wiley & Sons, 2001. 512 p. 3. Сборник коротких задач по теоретической механике: Учеб. пособие для втузов. О.Э. Кепе, Я.А. Виба , О.П. Грапис и др.; Под ред. О.Э. Кепе. Санкт-Петербург: Лань, 2008. 368 с.
Papildliteratūra
1. Hibbeler R.C. Statics and mechanics of materials. Singapore: Prentice Hall, 2004. 792 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Applied Mathematics and Mechanics. Published by Elsevier Science. ISSN: 0021-8928. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00218928. 2. European Journal of Mechanics - A/Solids. Published by Elsevier Science. ISSN: 0997-7538. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09977538.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātņu bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.