Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lietišķā mehānika II
Kursa kods Meha2003
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Lietišķā mehānika
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 4
Laboratorijas darbu stundu skaits 4
Kursa apstiprinājuma datums 19/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
inženierzinātņu maģistrs, vieslekt. Māris Gailis

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt profesionālas zināšanas mašīnu projektēšanā. Lietišķās mehānikas studijas sagatavo ekspertu radošai darbībai, attīsta inženierdomāšanu, māca lietot zināšanas praktiskā darbībā dažādu mašīnu detaļu bojājumu analīzei. Studiju kursa sadaļa - Mašīnu elementi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - profesionālas inženierzināšanas praktiskam un radošam mašīnu ekspertēšanas darbam.
Prasmes – prot pielietot zināšanas, pētot strīdīgus un sarežģītus mašīnu bojājumus, lai dotu kompetentu spriedumu. Kompetence – spēj modulēt tehniskus uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskas problēmas, veikt un vadīt pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs tehniskais eksperts.
Kursa plāns
1 Mašīnu elementi. Pamatjēdzēni. Detaļu aprēķina pamati.
2 Materiāli. Projektēšanas principi.
3 Izjaucamie savienojumi.
4 Neizjaucamie savienojumi.
5 Lodētie un līmētie savienojumi.
6 Asis un vārpstas.
7 Gultņi, to diagonostika, izvēle.
8 Siksnu un ķēžu pārvadi.
9 Cilindrisko zobratu reduktori.
10 Konisko zobratu reduktori.
11 Gliemežreduktori.
12 Ritgultņu apzīmējumu sistēma.
13 Energo - kinemātiskie parametri.
14 Vārpstu aprēķini.
15 Ritgultņu izvēle un pārbaude. 16 Kontroldarbs un patstāvīgā darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtam un aizstāvētam patstāvīgam darbam par vārpstas mezgla projektēšanu. Jābūt ieskaitītam kontroldarbam par vārpstām un ritgultņiem. Praktisko un laboratorijas darbu apmeklējums ir obligāts. Students pielaižams pie kompleksā eksāmena pēc kontroldarbu, praktisko un laboratorijas darba izpildes un patstāvīgo darbu ieskaitīšanas. Iespējams iegūt eksāmena akumulējošu vērtējumu, ja visi studiju darbi nokārtoti ar atzīmi 7 (labi).
Pamatliteratūra
1.Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2.Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3.Uzkliņģis G., Šmits M. Ritgultņi. LLU. Jelgava: LLU, 2007. 107 lpp.
4.Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.
Papildliteratūra
Mašīnu elementu (gultņu, ķēžu, siksnu) ražotāju tehniskā informācija.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Tehniskais eksperts" obligātajā daļā.