Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Matemātika IV
Kursa kods Mate2035
Zinātnes nozare Matemātika
Zinātnes apakšnozare Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Matemātikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., prof. Anda Zeidmane
Dr. math., asoc. prof. Svetlana Atslēga
Dr. math., asoc. prof. Natālija Sergejeva

Priekšzināšanas
Mate1029, Matemātika I
Mate1030, Matemātika II
Mate2034, Matemātika III
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā ar praktisku pielietojumu demonstrējumiem. Galvenais uzsvars likts uz praktisko pētījumu nostādnēm, aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas par varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas metodēm ar praktisku pielietojumu demonstrējumiem;
• prasmes lietot praksē dažādas statistiskās datu apstrādes programmas (MathCad, Excel), aprēķināt varbūtību, aprēķināt modu, mediānu un vidējo vērtību, amplitūdu, dispersiju un standartnovirzi dotai kopai, konstruēt teorētiskos sadalījumus, aprēķināt frekvenci, pārbaudīt hipotēzes, noteikt ticamības intervālus vidējai vērtībai un dispersijai, raksturot korelāciju starp diviem lielumiem, aprēķināt korelācijas koeficientu; • kompetence: matemātiskās domāšanas, matemātikas zīmju valodas lietošanas, problēmrisināšanas (spēja formulēt un risināt matemātiskās problēmas), spriešanas, modelēšanas (spēja analizēt un veidot matemātiskus modeļus), lietot matemātiskos rīkus (ieskaitot IT), kā arī komunikācijas (spēja komunicēt matemātikā – saprast un iztulkot matemātiskas sakarības vai tekstus).
Kursa saturs(kalendārs)
1 Notikumi. Vienkāršākās darbības ar varbūtībām.
2 Varbūtības definīcijas.
3 Notikumu algebra. Bernulli formula.
4 Pilnā varbūtība un Beiesa formula.
5 Diskrēts gadījuma lielums. Vidējie rādītāji.
6 Izkliede un novirze. Izkliedes rādītāji.
7 Nepārtraukts gadījuma lielums.
8 Sadalījuma momenti. Asimetrija un ekscess.
9 Varbūtību teorētiskie sadalījumi: vienmērīgais, binomiālais, Puasona.
10 Varbūtību teorētiskie sadalījumi: normālais, eksponenciālais.
11 Matemātiskās statistikas elementi. Variāciju rinda.
12 Ticamības intervāli. Vidējās vērtības ticamības intervāls. Dispersijas ticamības intervāls.
13 Statistiskās hipotēzes. Hipotēžu pārbaude.
14 Korelācijas un regresijas analīze.
15 Lineārā daudzfaktoru regresija un korelācija. 16 Lineārā daudzfaktoru regresija un korelācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem, nokārtotam eksāmenam.
Pamatliteratūra
1. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 186 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika: mācību grāmata augstskolām. Rīga: Latvijas Republikas centrālā Statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp. 4. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 334 lpp.
Papildliteratūra
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam. 1.daļa: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam. 2.daļa: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2000. 136 lpp. 3. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2003. 310 lpp.
Piezīmes
Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" studijās.