Excel
Kursa nosaukums Datorizētās mērsistēmas
Kursa kods MašZ5025
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mēraparāti un metroloģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 29/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Aivars Kaķītis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Maģistranti apgūst neelektrisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes un virtuālo mērinstrumentu darbības principus. Iepazīstas ar mērījumu datu apstrādei izmantojamo programmatūru un datu uzkrāšanas ierīcēm. Maģistranti apgūst eksperimentam nepieciešamo mērsistēmu izveidošanas principus un eksperimentālo datu apstrādes principus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas. Maģistranti iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas neelektrisko lielumu elektriskajās mērīšanas metodēs un virtuālo instrumentu darbības principos. Iegūst zināšanas datu uzkrāšanas ierīču izmantošanā un programmas LabView izmantošanā datu ieguvei.
• Prasmes. Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas eksperimentu plānošanā un atbilstošu mērīšanas sistēmu izvēlē un shēmu veidošanā. Spēj veikt eksperimentu rezultātā iegūto datu apstrādi, kļūdu novērtēšanu un regresijas vienādojumu atrašanu. • Kompetence. Maģistranti spēj patstāvīgi kritiski analizēt dažādu mērīšanas sensoru izmantošanas nosacījumus dinamiski mainīgu procesu mērīšanā, izveidot un novērtēt mērsistēmas ar virtuālajiem instrumentiem dažādu eksperimentu veikšanai. Maģistranti spēj pamatot pieņemtos lēmumus, integrēt citās jomās un studiju kursos.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Mērīšanas sistēmas un sensori, to raksturlielumi.
2 Mērīšanas kļūdas un to samazināšanas iespējas.
3 Signāli un to veidi. Analogo signālu ciparu apstrāde.
4 Neelektrisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes
5 Mehānisko spriegumu un deformāciju mērīšana
6 Spiediena mērīšanas fizikālie principi. Plūsmas un ātruma mērīšana
7 Vibrāciju svārstību parametru mērīšana
8 Temperatūras mērīšana
9 Datu apstrādes programmas to izmantošana mērījumu datu ieguvei un apstrādei
10 Programmas LabView instrumenti un to izmantošana. Virtuālā instrumenta pieslēgšana mērkartei
11 Signālu analīze izmantojot programmu LabView
12 Datu uzkrāšanas ierīces, to izvēle un izmantošana
13 Eksperimenta datu apstrāde. Kļūdu aprēķins
14 Eksperimenta datu regresijas vienādojumu atrašana. Multiplā regresijas analīze
15 Nelineārā regresija. Regresijas vienādojumu koeficientu noteikšana ar datorprogrammu SPSS 16 Pētījuma rezultātu prezentācija. Vizuālo materiālu sagatavošana un dizains
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem. Jābūt izstrādātiem praktiskajiem darbiem un sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem par noteiktajām tēmām. Sekmīgi jānokārto eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
2. Kaķīits A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp.
3. The Mechatronics handbook. Bishop Robert H. CRC Press LLC, USA, 2002. 1230 p. 4. Ebel F., Nestel S. Sensori manipulatoriem un automatizācijai. Tuvinājuma sensori. Festo Didactic, Rīga, 2003. 335 lpp.
Papildliteratūra
1. Morris A.S.. Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. 475 p.
2. Proporcionālā hidrauliskā piedziņa. A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas, [B. v. : b. i.,] 2001. 121 lpp. 3. Holman J. P. Experimental methods for engineers. sixth edition, New York: McGraw-Hill, USA, 1996. 616 p.
Piezīmes
Obligāts Lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra studijās.