Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Mašīnu dinamika III
Kursa kods MašZ4055
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnu dinamika
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 21/03/2017
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. (Emeritus) Ēriks Kronbergs

Priekšzināšanas
Meha4008, Teorētiskā mehānika I
Meha4009, Teorētiskā mehānika II
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir attīstīt izpratni par mehānismiem, mašīnām un to iedalījumu, kā arī par mašīnagregātiem un to veidošanu. Kursā studenti apgūst mehānismu struktūras analīzi un klasifikāciju, kā arī kinemātisko analīzi. Mehānismu un mašīnu dinamikas izpratne kalpo par bāzi mašīnu vibroizolācijas problēmu risināšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – pārzina mašīnu un mehānismu uzbūves likumus un darbību. Zina mašīnagregātu īstenās kustības noteikšanas un nodrošināšanas teorētiskos pamatus. Pārzina mehānismu un mašīnu analīzes un projektēšanas grafiskās un analītiskās metodes – Kursa darba aizstāvēšana. Prasmes - prot risināt mašīnu un mehānismu struktūras, kinemātisko, dinamisko parametru optimizācijas un mašīnu vibroaizsardzības problēmas - Kursa darba aizstāvēšana. Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai - Kursa darba aizstāvēšana.
Kursa plāns
1. Stieņmehānisma struktūras analīze.
2. Mehānisma analītiskā kinemātika.
3. Grafiskie ātrumu plāni.
4. Grafiskie paātrinājumu plāni.
5. Analītiskās un grafiskās kinemātiskās analīzes novērtējums - Kursa darba aizstāvēšana.
6. Zobratu ģeometrisko parametru aprēķins.
7. Grafiska zobratu sazobes konstruēšana.
8. Grafiska zobratu sazobes konstruēšana.
9. Planetpārvada sintēze
10. Planetpārvada sintēze
11. Planetpārvada rasējuma izstrāde - Kursa darba aizstāvēšana.
12. Mehānisma vibroizolācijas analīze
13. Dinamiskā svārstību slāpētāja aprēķins
14. Dinamiskā svārstību slāpētāja novērtējums
15. Kursa darba galīgais noformējums 16. Kursa darba noslēguma aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi Jāprot veikt aprēķinus ar datoru, teksta daļa jāizpilda mašīnrakstā, jāievēro izpildes termiņi. Darbu aizstāvot, jāprot argumentēt aprēķinu rezultātus, jāpārzina mehānismu projektēšanas metodes un to pielietojums. Ieskaites atzīme ir atkarīga no kursa darba izpildes kvalitātes un darba aizstāvēšanas prasmes.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Kursa darba sadaļu aprēķinu un grafiskās daļas izpilde.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kursa darba sadaļu izpildes un aizstāvēšanas kumulatīvā vērtējuma.
Pamatliteratūra
1. Ozols O. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 418 lpp.
2. Rudņevs J., Ziņģis K. Mehānismu un mašīnu teorija. Rīga: Zvaigzne, 1986. 285 lpp.
3. Svētiņš J., Kronbergs Ē.Taisnzobu cilindrisko zobratu pārvada sintēze. 2009. 21 lpp. LLU e - studiju metodiskais materiāls. 4. Svētiņš J., Kronbergs Ē. Planetāro pārvadu sintēze. 2009. 11 lpp. LLU e - studiju metodiskais materiāls.
Papildliteratūra
1. Eckhardt H.D. Kinematic design of machines and mechanism. New York: McGraw-Hill, 1998. 612 p. 2. Wilson C.E, Sadler J.P. Kinematics and Dynamics of Machinery. New York: Harper Collins College Publishers, 1993. 797 p. Nav lielākajās b-kās
Periodika un citi informācijas avoti
1. Machine design. - http://www.machinedesign.com/
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.