Kursa nosaukums Mērīšanas tehnika
Kursa kods MašZ3032
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnu projektēšana
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Daina Kanaška

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti apgūst iemaņas mērinstrumentu iestatīšanā, to pārbaudīšanā, rādījumu nolasīšanā, iespējamo kļūdu novērtēšanā un mērījumu rezultātu apstrādāšanā. Iegūst zināšanas kā pareizi izvēlēties mērīšanas līdzekļus atkarībā no tehnoloģiskiem, konstruktīviem un ekonomiskiem faktoriem, pielietot statistiskās metodes detaļu precizitātes noteikšanā, izmantot datoru virtuālo mērinstrumentu veidošanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: metroloģijas teorētiskie pamati, mērījumu rezultātu precizitātes likumsakarības un to ietekmējošie faktori, mērīšanas metožu teorētiskie pamati un mērinstrumentu darbības principi;
• Prasmes: veikt tehniskos mērījumus, veikt mērinstrumentu kalibrēšanu un mērīšanas rezultātu kļūdu novērtēšanu; veikt mērījumu rezultātu analīzi; • Kompetence: atbilstoša mērinstrumenta un mērīšanas metodes izvēle un pamatojums; mērinstrumenta un mērīšanas kļūdu ietekmējošo faktoru analīzē, ģeometrisko parametru atbilstības novērtēšanā un risinājumu izvēlē.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Tehnisko mērījumu attīstības vēsture. Garuma mērs dažādos laikos un dažādās valstīs.
2 Tehniskās mērīšanas pamatjēdzieni mašīnbūvē.
3 Mērīšanas līdzekļu pamatveidi. Mērīšanas metožu klasifikācija.
4 Mērīšanas līdzekļu galvenie metroloģiskie raksturlielumi.
5 Mērīšanas kļūdu klasifikācija un raksturojums.
6 Universālo mērinstrumentu izvēle. Vienoto mērījumu nodrošināšana.
7 Mērījumu precizitātes nodrošināšana.
8 Plakanparalēlie garuma galamēri. Konstrukcija un tehniskās prasības.
9 Bīdinstrumenti. Bīdinstrumentu atskaites ierīces. Bīdmēra uzbūve.
10 Dziļuma mērīšanas bīdmērs. Aizzīmēšanas bīdmērs. Bīdinstrumentu kļūdas.
11 Mikrometriskie instrumenti. Mikrometrisko instrumentu atskaites ierīces.
12 Mehāniskie mēraparāti. Pulksteņa tipa indikatori ar zobratu pārvadu.
13 Mērīšanas tehnika ar urbumu mērītājiem. Indikatora skava. Sviru mikrometrs.
14 Leņķu un konusu mērīšanas metodes un līdzekļi. Leņķu mērplāksnītes. Stūreņi.
15 Mašīnu un aparātu precizitāte.. Mērījumu statistiskā analīze. Ražojuma precizitāte. 16 Virtuālo mērinstrumentu veidošanas principi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem, praktiskajiem un mājas darbiem. Jābūt uzrakstītiem kontroldarbiem par noteiktajām tēmām. Jāiegūst par paveikto ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2008. 331 lpp.
2. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. Rīga.: RTU, 2008. 242 lpp.
3. Šīrons E. Sarežģītu profilu parametru mērīšana Rīga: Rīgas TU, 2011. 224 lpp. 4. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. LLU: Sast. A. Čukure, J. Čukurs. Jelgava, 2000. 78 lpp.
Papildliteratūra
1. Measuring instruments Catalog. Mitutoyo, 2010/2011.
2. Tehniskie mērījumi: Laboratorijas darbu žurnāls. LLU: Sast. A. Čukure, G. Aizsils, I. Dukulis. Jelgava, 2011. 20 lpp. 3. Savstarpējā apmaināmība, standartizācija un tehniskie mērījumi: Metodiskie norādījumi kursa darbu izpildei. LLU: Sast. A. Čukure, I. Dukulis. Jelgava, 1991. 67 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls Kvalitāte ISSN 1407-7671
Piezīmes
Oblig.: TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana.