Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Materiālu mācība
Kursa kods MašZ3031
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnbūves tehnoloģija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 32
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. (Emeritus) Gunārs Vērdiņš

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iepazīstas ar konstrukciju materiālu klasifikāciju, fizikāli - mehāniskām īpašībām, struktūru, pielietojumu, sakausējumu teoriju. Viņi apgūst dzelzs - oglekļa stāvokļa diagrammas iespējas, tēraudu un čugunu marķēšanu, termiskās apstrādes teorijas un tehnoloģijas pamatus. Studenti orientējas detaļu virsmas nostiprināšanas metodēs, zina par leģētiem tēraudiem, krāsainiem metāliem un to sakausējumiem, instrumentu materiāliem, nemetāliskiem materiāliem, progresīviem materiāliem un materiālu izvēles pamatprincipiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas par konstrukciju un instrumentu materiālu īpašībām, termisko apstrādi un pielietojumu;
• prasmes izvēlēties materiālus detaļu un instrumentu izgatavošanai; • kompetence par mašīnbūves materiālu un instrumentu materiālu īpašībām, marķēšanu un pielietojumu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Materiālu klasifikācija
2 Sakausējumu teorija
3 Dzelzs un tās sakausējumi
4 Termiskās apstrādes teorija
5 Termiskās apstrādes tehnoloģijas pamati
6 Tēraudu detaļu virsmas nostiprināšana
7 Leģētie tēraudi
8 Krāsainie metāli un to sakausējumi
9 Antifrikcijas materiāli, to īpašības un pielietojums
10 Speciālie materiāli
11 Pulvermetalurģija
12 Instrumentu materiāli
13 Kompozītmateriāli
14 Nanomateriāli
15 Nemetāliskie materiāli 16 Materiālu izvēles principi
Prasības kredītpunktu iegūšanai
jānokārto eksāmenu, ko var darīt, ja: izstrādāti un aizstāvēti 14 laboratorijas darbi;termiņā iesniegti un ieskaitīti 8 mājas darbi;kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopējā lekciju skaita;akumulējošā eksāmena vērtējumu nosaka četru kontroldarbu un mājas darbu rezultāti (katru darbu vērtē 10 ballu sistēmā)- vidējais aritmētiskais nedrīkst būt mazāks par 7.
Pamatliteratūra
1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Tabellenbuch Metall. Mechanical and metal trades handbook. Ulrich Fischer ... et al. 2nd English ed. Haan-Gruiten: Verlag Europa Lehrmittel, 2010. 428 p.
3. Materiālu mācība. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. LLU, Jelgavā, 2004. 62 lpp. 4. Askeland D. R., Phule P.P.. The Science and Engineering of Materials. International Sudent Edition. 2006. 863 p.
Papildliteratūra
1. Ozoliņš J. Materiālu mācība. Rīga: “Zvaigzne”, 1978. 245 lpp.
2. Encyclopedia of materials: Science and Technology. Edited by K.M.Jurgen Buchow ... [et al.]. Volume 1-11. Amsterdam ... [etc.] : Elsevier Science Ltd., 2001. 3. Steel : A handbook for materials research and engineering. H.-E. Arntz ... et al. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss studiju programmās Mašīnu projektēšana un ražošana, Lauksaimniecības inženierzinātne.