Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Mašīnu elementi
Kursa kods MašZ3018
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnu projektēšana
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 19/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
inženierzinātņu maģistrs, vieslekt. Māris Gailis

Kursa anotācija
Kursa darbā veic darba mašīnas piedziņas mehānisma projektēšanu. Piedziņas mehānisms satur elektromotoru, sajūgu, reduktoru un ķēdes vai siksnas pārvadu. Studenti iepazīstas ar projektēšanas norisi. Grafisko daļu (trīs A1 formāta lapas) veic datorizēti.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - zina dažādu detaļu un mehānisko pārvadu aprēķinu metodes un projektēšanas norisi. Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus (LVS, ISO, EN, DIN) praktisku konstruktoruzdevumu risināšanā; prot izvēlēties tehnoloģiju detaļu ražošanā. Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, veikt un vadīt pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs mašīnu projektētājs.
Kursa plāns
1 Kursa darba tehniskā uzdevuma pētīšana.
2 Tehniskā priekšlikuma izstrāde.
3 Energo-kinemātisko parametru aprēķins.
4 Pārvadu projektēšana.
5 Siksnas pārvada aprēķins.
6 Ķēdes pārvada aprēķins.
7 Vārpstas projekta aprēķins.
8 Vārpstas pārbaudes aprēķins.
9 Ritgultņu izvēle un pārbaude.
10 Eļļošanas sistēmas izstrāde.
11 Precizitātes klases izvēle.
12 Montāža un demontāža.
13 Rasējumu izstrāde.
14 Paskaidrojoša raksta noformēšana.
15 Kursa darba sagatavošana aizstāvēšanai. 16 Kursa darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darbā izstrāde sākas jau studējot kursus (5.sem.) "Mašīnu elementi" un "Mehānismu datorprojektēšana". Saņemot ieskaiti 5.sem. aprēķinu daļai (80%) jābūt izpildītai. Students aizstāv kursa darbu 6.sem. (NL-7.sem) un saņem novērtējumu ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1.Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.
2.Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.
3.Uzkliņģis G., Šmits M. Ritgultņi. LLU. Jelgava: LLU, 2007. 107 lpp. 4.Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.
Papildliteratūra
1. Muhs D., Wittel H., Jannach D., VoBiek J. Roloff. Matek Maschinenelemente. Normung, Berechnung, Gestaltung: [Lehrbuch] 17., uberarb. Auflage, Wiesbaden : Viewegs, 2005. 791 S. 2.Mašīnu elementu (gultņu, ķēžu, siksnu) ražotāju tehniskā informācija.
Piezīmes
Kursa darbs iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.