Excel
Kursa nosaukums Konstrukciju materiālu tehnoloģijas I
Kursa kods MašZ3005
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnbūves tehnoloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Jānis Lāceklis-Bertmanis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti iegūst zināšanas par konstrukciju materiālu klasifikāciju, fizikāli - mehāniskajām īpašībām, struktūru un pielietojumu. Apgūst leģēto un krāsainie metālu sakausējumu īpašības un pielietošanu, kā arī lējumu ražošanas un spiedienapstrādes veidus un tehnoloģijas. Iepazīstas ar metināšanas teorētiskajiem procesiem to veidiem un iekārtām. Kā arī teorētiski iepazīstas ar metālapstrādes mašīnām, to mezgliem un griezējinstrumentiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem materiālmācībā un metālapstrādē;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt izvēlētās metāla konstrukcijas vai apstrādes veida priekšrocības un trūkumus, kā arī formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus; • kompetence praktiski veikt aprēķinus metāla konstrukcijām un to izmaksām, kā arī zinot materiāla marku izvērtēt to mehāniskās īpašības un pielietošanas iespējas.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Materiālu klasifikācija. Konstrukciju materiālu fizikāli - mehāniskās īpašības un struktūra.
2 Sakausējumu teorija.
3 Dzelzs un tās sakausējumi.
4 Termiskās apstrādes teorija.
5 Termiskās apstrādes tehnoloģijas pamati.
6 Tēraudu detaļu virsmas nostiprināšana.
7 Leģētie tēraudi.
8 Krāsainie metāli un to sakausējumi.
9 Konstrukciju materiālu apstrādes tehnoloģiskais process.
10 Lējumu ražošana, priekšrocības, pielietojuma iespējas un izmaksas.
11 Spiedienapstrādes veidi un nozīme.
12 Metālu metināšanas veidi un pielietojums.
13 Kniedēšanas paņēmienu klasifikācija un pielietojums.
14 Pamatjēdzieni metālu apstrādē griežot.
15 Metālgriešanas mašīnas. 16 Abrazīvā apstrāde, iekārtas, instrumenti, abrazīvie materiāli un to pielietojums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; kontroldarba vērtējums augstāks par 5 ballēm; kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopskaita. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp. 2. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp. 3. Pētersons O. Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 107 lpp.
Papildliteratūra
1. Shackelford J.F., Alexander V. Material Science and Engineering Handbook. 3th Edition. CRC Press, 2000. 1949 p. 2. Steel: Handbook for Materials Research and Engineering. Vol. 1: Fundamentals. Berlin etc.: Springer; Dusseldorf: Verlag Stahleisen. 1992. 737 p. 3. Modern automotive technology. Fundamentals, service, diagnostics: head of working group and editorial office: Rolf Gescheidle. Stuttgart, 2006. 688 p.
Piezīmes
Obl.: TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" studentiem.