Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Floras dizains
Kursa kods MākZP047
Zinātnes nozare Mākslas zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 12/10/2012
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Augstākā izglītība(līm.), lekt. Ieva Ģērmane
pedagoģijas maģistrs, lekt. Ligita Danenberga

Kursa anotācija
Tas ir praktiskās estētikas kurs, kurā caur floristiku iespējams apgūt vizuālās mākslas pamatus, veidot stila un gaumes izjūtu. Zināšanas, kuras studenti apgūs studējot šo mācību kursu viņiem noderēs veidojot reālus objektus vidē. Programmā paredzēts daudz strādāt praktiski jo tieši praktiskā darbošanās dod vislabākos rezultātus zināšanu apgūšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - priekšstats par floras dizainu kā vizuālās mākslas nozari, kas dod nepieciešamo teorētisko pamatu turpmākajām priekšmeta studijām, izpratne par materiālu saderību, formu veidošanas principiem un vides objektu veidošanu;
• prasmes - prot integrēt un izmantot iegūtās zināšanas vides objektu veidošanā; • kompetence - spēja vadīt profesionālas darbības projektus, kuros nepieciešams sintezēt zināšanas par augiem un vidi.
Kursa plāns
1 Stili floristikā un to saistība ar stiliem arhitektūrā un dārzu mākslā.
2 Materiālmācība. Struktūras un faktūras. Materiālu grupēšanas varianti.
3 Kompozīcija traukā kurā dominē struktūras un faktūras.
4 Kompozīcija traukā veģetatīvajā stilā..
5 Tehnikas un tehnoloģijas.
6 Formas darbs kā eksterjera objekts.
7 Praktiskais darbs - objekts vidē.
8 Lineāri formālais stils.
9 Objekts lineāri formālajā stilā.
10 Pilsētvides objektu papildināšana ar dekoratīviem elementiem.
11 Augu florālā integrācija.
12 Koncepcijas izstrādāšana augu florālajai integrācijai.
13 Praktiskais darbs - augu florālā integrācija.
14 Adventes vainags.
15 Praktiskais darbs - vītne. 16 Ieskaite - tests
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Veikti praktiskie darbi un sekmīgi novērtēts tests.
Pamatliteratūra
1. Vundermane I., Štobe-Rozenštoka F. Florists. Rīga: Lapa H. 2003. 272 lpp.
2. Danenberga L. Ziedi un svētki. Rīga: Lauku Avīze, 2009. 64 lpp.
3. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Bionika un māksla. Rīga: Madris, 2004. 167 lpp. ISBN978-9984-31-756-4 4. A.Camping Color F. 1998. 78 p.
Papildliteratūra
1. Lersch G. Florales Handwerk. Techniken. Konstrukte. Inspirationen. Münster : FloralDesign Edition, 2010. 319 s. ISBN978-3938521-18-2
2. Hess P. Beetschen W. Floragraphie. Padova Italy 2003. ISBN 3-9522683-0-5 3. Blutenmenu, Flower menu 2007.,ISBN3-939868-80-9, ISBN 978-3-939868-89-4
Periodika un citi informācijas avoti
1. FLORISTIKA. Indekss 2028 Floristika. Rīga : Nadīna L. ISSN 1407-3986.
2. Žurnāls FLEUR CREATIF Belgium NH Brugge.www.fleurcreatif.com 3. Žurnāls ЦВЕТЫ www.floristic.ru/forum
Piezīmes
Brīvās izvēles kurss rudens semestrī.