Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Kultūra un māksla II
Kursa kods MākZ3018
Zinātnes nozare Mākslas zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 21
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 11
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas maģistrs, lekt. Guna Gaiķe
pedagoģijas maģistrs, lekt. Ligita Ozolniece

Kursa anotācija
Studiju kursa ietvaros tiek studēta Etnogrāfija un lietišķā māksla (1 KP): Lietišķās mākslas nozares Latvijā. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apmeklējums. Latvijas novadu etnogrāfiskie tautas tērpi. Raksturīgākie latviešu etnogrāfiskie raksti un zīmes. Gadskārtu tradīcijas un latviešu tautas godi. Dziesmu svētku fenomens Baltijā.Studiju kursa ietvaros tiek studēta Mākslas pedagoģija (1 KP): mākslas pedagoģijas būtība, nozīme, tās metodes un formas izglītībā, kas nepieciešama izpratnei par mākslas nozīmi personības attīstībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - izpratne par latviešu tautas garīgajām un materiālajām vērtībām; etnogrāfijas saikni ar mūsdienu mākslu; latviešu tautas mākslas vērtību Latvijā un Eiropas kontekstā. Izpratne par mākslas pedagoģijas būtību, struktūru, nozīmi personības attīstībā.
Prasmes - analizēt, salīdzināt, izskaidrot un izvērtēt kopīgo un atšķirīgo Latvijas novados; prast pielietot latviešu etnogrāfijas un tautas mākslas apguves iespējas mājsaimniecībā un mājturībā; prast izstrādāt metodiskos uzskates materiālus mācīšanai skolā; prast lietot iegūto kompetenci IT patstāvīgo darbu izstrādē; prast novērtēt etnogrāfijas un mākslas lomu intelektuāli bagātas, radošas, harmoniskas un konkurētspējīgas personības veidošanā. Kompetences - spēja formulēt un izskaidrot ar etnogrāfiju un mākslas pedagoģiju saistītus terminus; analizēt un argumentēt mākslas tēmās; sniegt skaidras un pamatotas prezentācijas; patstāvīgi izglītoties un izstrādāt mācību metodiskos materiālus.
Kursa plāns
1 Jēdzieni. Latvijas novadu iedalījums.
2 Latviešu sēta, atšķirības novados. Sadzīves priekšmeti, instrumenti, darbarīki, darba kultūra.
3 Latvijas Brīvdabas Etnogrāfiskā muzeja apmeklējums.
4 Jēdzieni: ornaments, raksts, zīme, simbols; to lietojums. Latviešu etnogrāfiskais raksts tā attīstība.
5 Latviešu etnogrāfiskā raksta elementi. Etnogrāfiskā raksta kompozīcijas principi un veidi.
6 Arheoloģiskais tautas tērps, tā sastāvdaļas, valkāšanas tradīcijas.
7 Gadskārtu ierašas, latviešu tautas godi, ar tiem saistītās tradīcijas.
8 Latviešu tautas mākslas materiālās kultūras vērtības. Lietišķā māksla . Dziesmu svētku fenomens Latvijā un Baltijā.
9 Mākslas pedagoģijas būtība.
10 Māksla kā personības attīstību harmonizējošs faktors.
11 Mākslas pedagoģijas kategorijas.
12 Mākslas psiholoģija.
13 Mākslas aksioloģija. Mākslas vērtību pasaule.
14 Māksla un tehnoloģiju izmantošana kā sekmējošs faktors mākslas pedagoģijas attīstībā.
15 Māksla un cilvēka dzīvesdarbība. 16 Integrētā pieeja mākslas pedagoģijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums. Patstāvīgie darbi. Prezentācijas. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. 1.Anspaks J. Mākslas pedagoģija.1.daļa. Teorijas un prakses pamatu veidotāji.-Rīga,.2004.
2. Bebre R. Radošas personības struktūra. Rīga. 2000.
3. Celms V. Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika. Rīga.: Folkloras informācijas centrs, 2008. 272 lpp. 4. Grasmane M. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. Rīga: Apg. Rasa ABC, 2000. 290 lpp.
Papildliteratūra
1. Celma H., Māksla kā vērtība. Rīga, 1988.
2. Jansone A., u.c., 2002., 2003., 2005. Ieteikumi latviešu tautas tērpu valkātājiem. 1., 2., 3.burtnīca – Rīga: Valsts aģentūra “Tautas mākslas centrs”. 3. Kraukle D.. Latviešu rakstu zīmes. Rīga.: Jumava, 2006. 97 lpp..
Periodika un citi informācijas avoti
1. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
Piezīmes
Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmās „Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā” un „ Mājas vide un informātika izglītībā”.