Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Kultūra un māksla I
Kursa kods MākZ3017
Zinātnes nozare Mākslas zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 21/05/2013
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas maģistrs, lekt. Silvija Reihmane
Pedagoģijas maģistrs, lekt. Guna Gaiķe
pedagoģijas maģistrs, vieslekt. Ligita Ozolniece

Kursa anotācija
Studiju kursā tiek iepazīta mākslas un kultūras attīstība laika gaitā no pirmatnējās kultūras līdz XXI gs. un galvenie mākslas virzieni dažādos sabiedrības attīstības posmos, tērpu vēstures attīstības posmi un mūsdienu ģērbšanās kultūra. Students tiek iesaistīts mākslas un kultūras vērtību izpētē, vērtēšanā un apzināšanā. Darbojoties individuāli un pāru darbā studenti gūst jaunas zināšanas un prasmes tālākai dzīves darbībai šodienas multikulturālajā sabiedrībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – izpratne par kultūras un mākslas attīstību, galvenajiem mākslas stiliem dažādos sabiedrības attīstības posmos.
• Prasmes - analizēt, salīdzināt, izskaidrot un izvērtēt kultūras un mākslas stilu atšķirības; strādāt grupās un demonstrēt IT prasmes patstāvīgo darbu izstrādē; novērtēt kultūras un mākslas zinātnes lomu intelektuāli bagātas, radošas, harmoniskas un konkurētspējīgas personības veidošanā; mākslas stilu recenzēšanā. • Kompetence - spēja formulēt un izskaidrot ar kultūras un mākslas zinātni saistītus terminus; spēja patstāvīgi izmantot zināšanas, prasmes un sagatavotos metodiskos uzskates materiālus pedagoģiskā darbībā; spēja strādāt grupā aktīvi sniedzot savu ieguldījumu grupas risinājuma izstrādāšanā; spēja sniegt skaidras un pamatotas prezentācijas.
Kursa plāns
1 Kultūras jēdziens.
2 Pirmatnējās kultūras māksla.
3 Ēģiptes kultūra un māksla.
4 Antīkā māksla.
5 Viduslaiku kultūra un māksla (5. – 15. gs.): Pirmsromānika. Romānika. Gotika.
6 Renesanses māksla Itālijā un ārpus tās robežām.
7 Māksla 17.gs. Spānijā, Holandē, Francijā: baroks un klasicisms.
8 Māksla 18.gs. Francijā, Krievijā, Anglijā: rokoko un klasicisms.
9 Romantisms (18.gs. beigas - 19.gs. sākums).
10 Reālisms (19.gs.):
11 Modernisma virzieni vizuālajā mākslā (19. – 20. gs.).
12 Modernisma virzieni vizuālajā mākslā (19. – 20. gs.).
13 Kultūra 20.gs. 1.pusē un 2. pusē.
14 Postmodernisma laikmeta mākslas virzieni (20., 21. gs.).
15 Postmodernisma laikmeta mākslas virzieni (20., 21. gs.). 16 Tērpu vēsture un mūsdienu ģērbšanās kultūra.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums. Patstāvīgie darbi. Prezentācijas. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Blūma D., Gorkins N. Pasaules kultūras vēsture. Rīga: Pētergailis, 2003. 198 lpp.
2. Cielava Sk. Vispārīgā mākslas vēsture 1., 2., 3., 4.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998., 1999., 2002., 2004.
3. Gorkins N., Blūma D. Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Pētergailis, 2002. 89 lpp. 4. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 432 lpp.
Papildliteratūra
1. Blūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, [2005.]. 225 lpp.
2. Karasā P.F.R. Mākslas enciklopēdija. Glezniecības virzieni. Rīga: Jumava, 2002. 239 lpp. 3. Parute E. Stila un modes enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2010. 582 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Žurnāls "Deko": dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027. 3. Žurnāls "Pastaiga" : modes un stila žurnāls. Rīga: Pastaiga. ISSN 1407-3277.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijas.